Zmluvy 2021

Číslo  Popis  partner  PDF Dátum zverejnenia 
                 
72/2021   Dodatok č. 1 k Zmluve o združených dodávkach plynu    MET Slovakia, a.s.   ikona pdf d   31.12.2021
                 
71/2021  Dodatok č. 1. k zmluve o spoločnom stavebnom úrade zo dňa 22.07.2020

Mesto Námestovo 

Obec Vavrečka

ikona pdf d 20.12.2021
                 
70/2021  Memorandum o spolupráci Mesto Žilina ikona pdf d 20.12.2021
                 
69/2021   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Maják Námestovo   Mesto Námestovo   ikona pdf d   17.12.2021
                 
68/2021   Zmluva o dielo   EPIC Partner s.r.o.   ikona pdf d   06.12.2021
                 
67/2021   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi   Úrad práce sociálnych vecí a rodiny   ikona pdf d   30.11.2021
                 
66/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere odpadu Peter Bolek - EKORAY ikona pdf d  29.11.2021
                 
65/2021 Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archívny systém zosnulých 3W Slovaklia, s.r.o. ikona pdf d  25.11.2021
                 
64/2021   Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy   Stredoslovenská distribučná, a.s.   ikona pdf d   16.11.2021
                 
63/2021 Zmluva o poskytnutí služieb s názvom "Projektový manažér - externý" Mgr. Alexandra Mihaldová - Cassien ikona pdf d  15.11.2021
                 
62/2021 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva  Ing. Jozef Florek ikona pdf d  15.11.2021
                 
61/2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo o výkone stavebného dozoru investora Ing. Ján Bobák ikona pdf d 05.11.2021
                 
60/2021   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku    Pôdohospodárska platobná agentúra    ikona pdf d   02.11.2021
                 
59/2021 Zmluva o zaistení Manažéra kybernetickej bezpečnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

ikona pdf d 28.10.2021
                 
58/2021   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Projekt opatrení v obci Or. Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi"   Ministerstvo životného prostredia    ikona pdf d   28.10.2021
                 
57/2021   Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti   Úrad práce sociálnych vecí a rodiny   ikona pdf d   26.10.2021
                 
56/2021   Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu ochrany prírody   Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky   ikona pdf d   26.10.2021
                 
55/2021  

Zmluva o dielo "Projekt opatrení v obci Or. Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi"

  TERCIA, spol. s.r.o. ikona pdf d  19.10.2021
                 
54/2021   Zmluva o príspevku na projekt podpory športu   Fond na podporu športu   ikona pdf d   18.10.2021
                 
53/2021

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.: 19/2021

adsupra s.r.o. ikona pdf d 21.09.2021
                 
52/2021   Zmluva o grantovanom účte    Prima banka Slovensko, a.s.   ikona pdf d   17.09.2021
                 
51/2021 Zmluva o garantovom účte  Prima banka Slovensko, a.s. ikona pdf d  08.09.2021
                 
50/2021   Zmluva o poskytnutí dotácie - Oprava cyklotrasy okolo Oravskej Jasenice   Žilinský samosprávny kraj    ikona pdf d   02.09.2021
                 
49/2021   Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU   Packeta Slovakia s.r.o.   ikona pdf d   30.08.2021
                 
48/2021   Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.03.2021   Z - mont, s.r.o.   ikona pdf d   26.08.2021
                 
47/2021   Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1655/2013   MADE spol. s.r.o.   ikona pdf d   26.07.2021
                 
46/2021   Kúpna Zmluva   Z - mont, s.r.o.   ikona pdf d   19.07.2021
                 
45/2021   Zmluva o balíkovom účte   Slovenská sporiteľňa, a.s.   ikona pdf d   28.06.2021
                 
44/2021   Záložná zmluva č. 507/1 844/2002   Štátny fond rozvoja bývania   ikona pdf d   25.06.2021
                 
43/2021   Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO   Komunálna poisťovňa, a.s.   ikona pdf d   22.06.2021
                 
42/2021   Zmluva o úvere č. 463/CC/21   Slovenská sporiteľňa, a.s.   ikona pdf d   08.06.2021
                 
41/2021   Kúpna zmluva   Marcel Sobčák   ikona pdf d   04.06.2021
                 
40/2021   Kúpna zmluva   Václav Feranec a Emília Ferancová   ikona pdf d   03.06.2021
                 
39/2021   Kúpna zmluva   Václav Feranec a Emília Ferancová   ikona pdf d   03.06.2021
                 
38/2021   Zmluva o dielo č. Zhotoviteľa 221/21/020   Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.   ikona pdf d   01.06.2021
                 
37/2021   Dohoda o využívaní pozemku   Tatiana Szabová   ikona pdf d   25.05.2021
                 
36/2021   Zmluva o dielo č. 01-21 o výkone stavebného dozoru investora   Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt   ikona pdf d   21.05.2021
                 
35/2021   Zmluva č. 321 0536   Dobrovoľná požiarna ochrana SR   ikona pdf d   17.05.2021
                 
34/2021   Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 05.03.2021   Žofia Žofajová, Peter Graňák a Jarmila Graňáková   ikona pdf d   17.05.2021
                 
33/2021   Zmluva o dielo a poskytovaní technickej služby č. TS 01/2021   HI-TECHNIK s.r.o.   ikona pdf d   07.05.2021
                 
32/2021   Zmluva o dielo ,,Telocvičňa pri ZŠ s MŠ M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici"   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.   ikona pdf d   05.05.2021
                 
31/2021  

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K131-222-13 zo dňa 07.11.2019

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SlovenskejMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskejrepubliky   ikona pdf d   29.04.2021
                 
30/2021   Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 05.03.2021   Žofia Žofajová, Peter Graňák a Jarmila Graňáková   ikona pdf d   22.04.2021
                 
29/2021   Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 15.03.2021   Eugen Hvolka a Mgr. Adriana Hvolková   ikona pdf d   22.04.2021
                 
28/2021   Návrh poistnej zmluvy č. 1248008103   Komunálna poisťovňa   ikona pdf d   31.03.2021
                 
27/2021   Zmluva č. 24/2021 o postúpení investičných práv a povinností   OVS, a.s.   ikona pdf d   31.03.2021
                 
26/2021   Inominátna zmluva č. 28/2021   OVS, a.s.   ikona pdf d   31.03.2021
                 
25/2021   Zmluva o dielo ,,Chodník Oravská Jasenica - vyšný koniec, etapa 1"   Z-mont s.r.o.   ikona pdf d   24.03.2021
                 
24/2021   Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   Stredoslovenská distribučná, a.s.   ikona pdf d   23.03.2021
                 
23/2021   Zmluva o budúcej zmluve   ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka   ikona pdf d   18.03.2021
                 
21/2021   Zmluva o budúcej zmluve   ŠK Beňadovo   ikona pdf d   18.03.2021
                 
20/2021   Zmluva o budúcej zmluve   TJ Družstevník Ťapešovo   ikona pdf d   18.03.2021
                 
19/2021   Zmluva o budúcej zmluve   Telovýchovná jednota TATRAN Krušetnica   ikona pdf d   18.03.2021
                 
18/2021   Zmluva o budúcej zmluve   Obecný športový klub BREZA   ikona pdf d   18.03.2021
                 
17/2021   Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov   Domáci miláčik s.r.o.   ikona pdf d   17.03.2021
                 
16/2021   Zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov   Domáci miláčik s.r.o.   ikona pdf d   17.03.2021
                 
15/2021   Dohoda č. 21/21/060/185   ÚPSVaR Námestovo   ikona pdf d   17.03.2021
                 
14/2021   Kúpna zmluva   Eugen Hvolka a Mgr. Adriana Hvolková   ikona pdf d   16.03.2021
                 
13/2021   Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke   Štatistický úrad SR   ikona pdf d   16.03.2021
                 
12/2021   Kúpna zmluva   Peter Graňák a Jarmila Graňáková, Žofia Žofajová, Jarmila Graňáková   ikona pdf d   09.03.2021
                 
11/2021   Kúpna zmluva   Žofia Žofajová, Peter Graňák a Jarmila Graňáková   ikona pdf d   09.03.2021
                 
10/2021   Zmluva o poskytnutí služby   Gemini Group s.r.o.   ikona pdf d   01.03.2021
                 
9/2021   Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov   NATUR-PACK, a.s.   ikona pdf d   23.02.2021
                 
8/2021   Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 10/2021   KRONOSPAN, s.r.o.   ikona pdf d   17.02.2021
                 
7/2021   Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu   Archív SB, s.r.o.   ikona pdf d   10.02.2021
                 
6/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi Združenie Biela Orava ikona pdf d 28.01.2021
                 
5/2021 Kúpno- predajná zmluva o prevode hnutešnej veci Daniel Hubjak ikona pdf d 28.01.2021
                 
4/2021 Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet a dodatok k zmluve Slovak Telekom, a.s. ikona pdf d 20.01.2021
                 
3/2021 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Archív SB, s.r.o. ikona pdf d 20.01.2021
                 
2/2021 Kúpna zmluva ,,Záhradné kompostéry" MEVA-SK s.r.o., Rožňava ikona pdf d 07.01.2021
                 
1/2021 Dohoda č. 20/21/010/34 ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d 07.01.2021

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.