Zmluvy 2020

Číslo  Popis  partner  PDF Dátum zverejnenia 
46/2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-556-068/2020 SR- Ministerstvo vnútra SR ikona pdf d 14.12.2020
         
45/2020 Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_108 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

Metodisko-pedagogické centrum
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka - základná škola

ikona pdf d 11.12.2020
         
44/2020 Zmluva o nájme Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica ikona pdf d 10.12.2020
         
43/2020 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Štatistický úrad SR ikona pdf d 04.12.2020
         
42/2020 Protokol o odovzdaní a prevzatí Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR ikona pdf d 04.12.2020
         
41/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Námestovo ikona pdf d 27.11.2020
         
40/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. ikona pdf d 26.11.2020
         
39/2020 Dodatok k Zmluve o odbere odpadu Peter Bolek - EKORAY ikona pdf d 25.11.2020
         
38/2020 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K131-222-13 zo dňa 07.11.2019 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SlovenskejMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ikona pdf d 19.11.2020
         
37/2020 Zmluva o dielo - ,,Budova hasičská zbrojnica Oravská Jasenica - stavebné úpravy podkrovia objektu" CANSTAV, s.r.o. ikona pdf d 05.11.2020
         
36/2020 Inominátna zmluva č. 202/2020 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.  ikona pdf d 30.10.2020
         
35/2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. Ministerstvo financií SR ikona pdf d 30.10.2020
         
34/2020 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO - Nové učebne pre ZŠ s MŠ v Oravskej Jasenici Komunálna poisťovňa, a.s. ikona pdf d 12.10.2020
         
33/2020 Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_217 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít Metodicko-pedagogické centrum ikona pdf d 29.09.2020
         
32/2020 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1655/2013 MADE spol s.r.o. ikona pdf d 23.09.2020
         
31/2020 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 3.1.2020 eTechnology s.r.o. ikona pdf d 17.09.2020
         
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2020 - dodatok č. 1 Súkromné centrum voľného času ikona pdf d 10.09.2020
         
30/2020 Zmluva o dielo - ,,Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici, v miestnej časti Paseka" Z-mont s.r.o. ikona pdf d 04.09.2020
         
29/2020 Zmluva o dielo ENERCOM spol. s.r.o. ikona pdf d 24.08.2020
         
28/2020 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 03.01.2020 KP plus, s.r.o. ikona pdf d 03.08.2020
         
27/2020 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu Mesto Námestovo, obce Vavrečka ikona pdf d 22.07.2020
         
26/2020 Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení spoločného úradu Mesto Námestovo, obec Vavrečka ikona pdf d 15.07.2020
         
25/2020 Rámcová zmluva č. 01/2020 Michal Kušnier ikona pdf d 15.07.2020
         
24/2020 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme OVS, a.s. ikona pdf d 10.07.2020
         
23/2020 Zmluva č. 107/2020 o postúpení investičných práv a povinností OVS, a.s. ikona pdf d 10.07.2020
         
22/2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K131-222-13 zo dňa 07.11.2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Žilinský samosprávny kraj
ikona pdf d 06.07.2020
  - príloha č. 1   ikona pdf d  
  - príloha č. 2   ikona pdf d  
  - príloha č. 3   ikona pdf d  
         
21/2020 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO - Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ M. Hamuljaka v Or. Jasenici Komunálna poisťovňa, a.s. ikona pdf d 06.07.2020
         
20/2020 Dohoda o uložení potrubia na odvádzanie dažďovej vody Peter Mičuda ikona pdf d 28.04.2020
         
19/2020 Zmluva o poskytnutí služieb adsupra s.r.o. ikona pdf d 01.06.2020
         
18/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s. ikona pdf d 22.05.2020
         
17/2020 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra ikona pdf d 11.05.2020
         
16/2020 Dohoda č. 20/21/060/131 ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d 23.04.2020
         
15/2020 Dodatok č. 12 k zmluve č. 2004219/435 DSI DATA, a.s. ikona pdf d 22.04.2020
         
14/2020 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78 Ministerstvo životného prostredia SR ikona pdf d 07.04.2020
         
13/2020 Zmluva o dielo Z-mont, s.r.o. ikona pdf d 30.03.2020
         
12/2020 Zmluva č. 320 0572 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR ikona pdf d 18.03.2020
         
11/20202 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002910 o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR Ministerstvo vnútra SR ikona pdf d 12.03.2020
         
10/2020 Kúpna zmluva Peter Žofaj a Mária Žofajová ikona pdf d 10.03.2020
         
9/2020 Cenník prác a služieb platný pre rok 2020 Brantner Fatra s.r.o. ikona pdf d 18.02.2020
         
8/2020 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. ikona pdf d 17.02.2020
         
7/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prostredia ikona pdf d 30.01.2020
         
6/2020 Zmluva o nájme č. 249/2019 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. ikona pdf d 23.01.2020
         
5/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2020 Spišská katolícka charita ikona pdf d 22.01.2020
         
4/2020 Kúpna zmluva  Lukáš Gajdoš, Dávid Gajdoš ikona pdf d 16.01.2020
         
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2020 Súkromné centrum voľného času ikona pdf d 03.01.2020
         
3/2020 Kúpna zmluva - Nábytok Monaster s. r. o. ikona pdf d 03.01.2020
         
2/2020 Kúpna zmluva - IKT eTechnology s. r. o. ikona pdf d 03.01.2020
         
1/2020 Kúpna zmluva - Didaktické pomôcky KP plus, s. r. o., ikona pdf d 03.01.2020

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.