História výziev

 
Názov: Oprava miestnych komunikácii
- výzva na predloženie ponuky - word logo
- príloha č. 1 - cenová ponuka - word logo
- príloha č. 2 - zadanie - microsoft logo excel 0
- príloha č. 3 - zmluva o dielo - word logo
-
 vysvetlenie - word logo
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d
 

Názov: Chodník Oravská Jasenica - vyšný koniec, etapa 1
- výzva na predloženie ponuky - word logo
- Príloha č. 1A - Zadanie 1. ETAPA SO 02 Dažďová kanalizácia - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 1B - Zadanie 1. ETAPA SO 01 Stav. časť - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 2 - cenová ponuka - word logo
- Príloha č. 3A - Technická správa - word logo
                         - dlažba pre nevidiacich - ikona pdf d
                         - pozdĺžny profil etapa 1 usek 1 - ikona pdf d
                         - pozdĺžny profil etapa 1 usek 2 - ikona pdf d
                         - situácia 1 - ikona pdf d
                         - vzorový priečny rez s odvodňovacou tvárnicou - ikona pdf d
                         - vzorový priečny rez vjazdom - ikona pdf d
                         - vzorový priečny rez - ikona pdf d
- Príloha č. 3B - Technická správa (dažďová kanalizácia) - word logo
                        - Pozdĺžny profil: ETAPA 1: D1- km 0,000-0,2325 - ikona pdf d
                        - Kanalizačné šachty vstupné - ikona pdf d
                        - Revízne šachty plast DN 600 - ikona pdf d
                        - Uličné vpusty štandardné + obrubníkové 14 - ikona pdf d
                        - Atypické vpusty 15 - ikona pdf d
                        - Atypická šachta AŠ 1- ETAPA 1 16 - ikona pdf d
                        - Atypická šachta AŠ 2- ETAPA - ikona pdf d
                        - Atypická šachta AŠ 3- ETAPA - ikona pdf d
                        - Atypická šachta AŠ 4- ETAPA - ikona pdf d
                        - Atypická šachta AŠ 5- ETAPA - ikona pdf d
                        - Atypická šachta AŠ 6- ETAPA - ikona pdf d
                        - Uloženie kanalizačného potrubia - ikona pdf d
-
 Príloha č. 4 - Zmluva o dielo - word logo 
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

 

Názov: Záhradné kompostéry
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- príloha č. 1 - opis predmetu zákazky - ikona pdf d
- príloha č. 2 - cenová ponuka -  microsoft logo excel 0
- príloha č. 3 - kúpna zmluva - 
word logo 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

 

Názov: Budova hasičská zbrojnica Oraská Jasenica - Stavebné úpravy podkrovia objektu
-
výzva - word logo
- cenová ponuka - word logo
- zmluva o dielo - word logo
- sprievodná správa - ikona pdf d
- súhrnná technická správa - ikona pdf d
- technická správa - ikona pdf d
- pôdorys podkrovia - pôvodný stav - ikona pdf d
- pôdorys podkrovia - nový stav - ikona pdf d

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

 

Názov: Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko v Oravskej Jasenici v rámci prieskumu trhu

- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
-
 cenová ponuka - word logo
-
 zmluva o dielo - word logo
-
 opis zariadení detského ihriska - ikona pdf d
-
 nákres - ikona pdf d 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

 

Názov: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici – rozšírenie vodovodu v miestnej časti Paseka
- výzva na predloženie ponuky - word logo
- cenová ponuka - word logo
- zmluva o dielo - word logo
- SO 5.1 - Paseka rozšírenie vodovodu - zadanie - microsoft logo excel 0
- situácia stavby - ikona pdf d
- pozdĺžny profil "Ve1" - ikona pdf d
- pozdĺžny profil "Ve2" - ikona pdf d
- kladačský plán - ikona pdf d
- uloženie vodovodných potrubí v súbehu - ikona pdf d
- technická správa - ikona pdf d 
- SO 5.1.1 - Automatická tlaková stanica - zadanie - microsoft logo excel 0
- situácia stavby - ikona pdf d
- pôdorysy a rezy šachty ATS - ikona pdf d
- kladačský plán potrubnej výstroje ATS - ikona pdf d
- technická správa - ikona pdf d
- Elektroinštalácia k 5.1.1 - zadanie - microsoft logo excel 0
- rozpočet - microsoft logo excel 0
- výkaz výmer - microsoft logo excel 0
- SO 5.1.1.- Automatická tlaková stanica ATS1 - statika - ikona pdf d
- projektová dokumentácia - ikona pdf d
- situácia bleskozvodu a uzemnenia - ikona pdf d
- situácia elektrických rozvodov, 2 NP - ikona pdf d
- projekt elektroinštalácia - ikona pdf d
- protokol č. 0582013 - ikona pdf d
- rozpiska mechanických prvkov rozvádzača - ikona pdf d
- SO 5.1.2 - Havarijný prepad z ATS - zadanie - microsoft logo excel 0
- situácia stavby - ikona pdf d
- pozdĺžny profil - ikona pdf d
- technická správa - ikona pdf d
- SO 5.1.3 - Elektrická prípojna NN do ATS - zadanie - microsoft logo excel 0
- projektová dokumentácia - ikona pdf d
- situácia elektrickej prípojky - ikona pdf d
- jednopólová schéma NN prípojky - ikona pdf d
- projekt elektrická prípojka NN do ATS 1 - ikona pdf d
- protokol č. S112013 - ikona pdf d
- H-4. Elektromerový rozvádzač RE 2.0 - ikona pdf d
- Všeobecné informácie a výpis materiálu - ikona pdf d
- oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

 

Názov: Opravy, údržba a súvisiace služby v obci Oravská Jasenica
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií - word logo
- rámcová zmluva - 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

 

Názov:  Obnova a prestavba kuchyne v kultúrnom dome
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií -  word logo
výkaz výmer -  microsoft logo excel 0
- čestné vyhlásenie - word logo
- zmluva o dielo - word logo

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

   

Názov: Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – NÁBYTOK
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- Príloha č. 2 - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 2 - ikona pdf d
- Príloha č. 3 - word logo
- Príloha č. 3 -ikona pdf d
- Príloha č. 4 - word logo
- Príloha č. 4 -ikona pdf d
- Príloha č. 5 - word logo
- Príloha č. 5 -ikona pdf d

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

Názov: Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – IKT
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- Príloha č. 2 - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 2 - ikona pdf d
- Príloha č. 3 - word logo
- Príloha č. 3 -ikona pdf d
- Príloha č. 4 - word logo
- Príloha č. 4 -ikona pdf d
- Príloha č. 5 - word logo
- Príloha č. 5 -ikona pdf d

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - ikona pdf d

Názov: Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica – DIDAKTICKÉ POMÔCKY
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- Príloha č. 2 - microsoft logo excel 0
- Príloha č. 2 - ikona pdf d
- Príloha č. 3 - word logo
- Príloha č. 3 -ikona pdf d
- Príloha č. 4 - word logo
- Príloha č. 4 -ikona pdf d
- Príloha č. 5 - word logo
- Príloha č. 5 -ikona pdf d

- Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - ikona pdf d

Názov: Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie
do priemyselnej zóny obce a športového areálu
  
- výzva na predloženie ponuky -         ikona pdf d
- príloha č. 1 - Cenová ponuka -           word logo
- príloha č. 2 zadanie -                         microsoft logo excel 0
- príloha č. 3 čestné vyhlásenie -        word logo
- príloha č. 4 zmluva o dielo -            word logo
- situácia -                                             ikona pdf d
- priečny rez 1 -                                    ikona pdf d
- priečny rez 2 -                                    ikona pdf d 
- priečny rez 3 -                                    ikona pdf d 
- priečny rez 4 -                                    ikona pdf d 
- rez priepust -                                      ikona pdf d 
- dopravné napojenie -                        ikona pdf d 
- technická správa -                             ikona pdf d 
- pozdĺžny profil -                                ikona pdf d  

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

Názov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a oprava autobusových zastávok 
- výzva na predloženie ponuky -                                              word logo    
- príloha č. 1 k Výzve na predkladanie cenových ponúk -    word logo
- príloha č. 2 zadanie -                                                              microsoft logo excel 0
- príloha č. 3 zmluva o dielo -                                                  word logo

 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

 

Názov:  Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií -  word logo
- zmluva o dielo -   word logo
- výkaz výmer -  microsoft logo excel 0
- Sprievodná správa -ikona pdf d
- Súhrnná technická správa - ikona pdf d
- 0_obálka - ikona pdf d
- 1_SS -ikona pdf d
- 2_STS - ikona pdf d
- 3_Situácia - ikona pdf d
- 3_1_Situácia škola -ikona pdf d
- 3_2_Situácia obecný úrad -ikona pdf d
- 4_VPR_Drenážnym potrubím -ikona pdf d
- 5_VPR_BG žľabom -ikona pdf d
- 6_VPR_Dažďovou záhradou s RVikona pdf d
- 7_VPR_Dažďovou záhradou s výsadbouikona pdf d
- 8_VPR_Uloženie potrubiaikona pdf d
- 9_VVRikona pdf d
 
Názov: Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica – projekčné práce
- výzva na predloženie cenovej ponuky + prílohy - ikona pdf d

Názov: Monografia obce Oravská Jasenica
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií -         ikona pdf d 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

Názov: SO3.1 Rožkov potok - rozšírenie vodovodu

- príloha č. 1 - výzva na predloženie ponuky -  ikona pdf d

- príloha č. 2 - zadanie  -                                    ikona pdf d

- príloha č. 3 - návrh na plnenie kritérií -           ikona pdf d

- príloha č. 4 - zmluva o dielo -                          ikona pdf d

- príloha č. 5 - technická správa -                       ikona pdf d

- príloha č. 6 - kladačský plán -                          ikona pdf d

- príloha č. 7 - pozdĺžny profil -                         ikona pdf d

- príloha č. 8 - situácia stavby -                          ikona pdf d

 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania -ikona pdf d

Názov: Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva

Výzva na predloženie ponuky:  Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva
- príloha č.1,2
- príloha č. 3


 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.