Menu

Aktuálne výzvy

Názov: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici – rozšírenie vodovodu v miestnej časti Paseka

- výzva na predloženie ponuky - word logo
- cenová ponuka - word logo
- zmluva o dielo - word logo

 

 - SO 5.1 - Paseka rozšírenie vodovodu - zadanie - microsoft logo excel 0
- situácia stavby - ikona pdf d
- pozdĺžny profil "Ve1" - ikona pdf d
- pozdĺžny profil "Ve2" - ikona pdf d
- kladačský plán - ikona pdf d
- uloženie vodovodných potrubí v súbehu - ikona pdf d
- technická správa - ikona pdf d

 

- SO 5.1.1 - Automatická tlaková stanica - zadanie - microsoft logo excel 0
- situácia stavby - ikona pdf d
- pôdorysy a rezy šachty ATS - ikona pdf d
- kladačský plán potrubnej výstroje ATS - ikona pdf d
- technická správa - ikona pdf d
- Elektroinštalácia k 5.1.1 - zadanie - microsoft logo excel 0
- rozpočet - microsoft logo excel 0
- výkaz výmer - microsoft logo excel 0
- SO 5.1.1.- Automatická tlaková stanica ATS1 - statika - ikona pdf d
- projektová dokumentácia - ikona pdf d
- situácia bleskozvodu a uzemnenia - ikona pdf d
- situácia elektrických rozvodov, 2 NP - ikona pdf d
- projekt elektroinštalácia - ikona pdf d
- protokol č. 0582013 - ikona pdf d
- rozpiska mechanických prvkov rozvádzača - ikona pdf d


- SO 5.1.2 - Havarijný prepad z ATS - zadanie - microsoft logo excel 0
- situácia stavby - ikona pdf d
- pozdĺžny profil - ikona pdf d
- technická správa - ikona pdf d

 

- SO 5.1.3 - Elektrická prípojna NN do ATS - zadanie - microsoft logo excel 0
- projektová dokumentácia - ikona pdf d
- situácia elektrickej prípojky - ikona pdf d
- jednopólová schéma NN prípojky - ikona pdf d
- projekt elektrická prípojka NN do ATS 1 - ikona pdf d
- protokol č. S112013 - ikona pdf d
- H-4. Elektromerový rozvádzač RE 2.0 - ikona pdf d
- Všeobecné informácie a výpis materiálu - ikona pdf d

- oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - word logo

   
 

Názov: Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko v Oravskej Jasenici v rámci prieskumu trhu

- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
-
 cenová ponuka - word logo
-
 zmluva o dielo - word logo
-
 opis zariadení detského ihriska - ikona pdf d
-
 nákres - ikona pdf d

   
 

Názov:  Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií -  word logo
- zmluva o dielo -   word logo
- výkaz výmer -  microsoft logo excel 0
- Sprievodná správa -ikona pdf d
- Súhrnná technická správa - ikona pdf d
- 0_obálka - ikona pdf d
- 1_SS -ikona pdf d
- 2_STS - ikona pdf d
- 3_Situácia - ikona pdf d
- 3_1_Situácia škola -ikona pdf d
- 3_2_Situácia obecný úrad -ikona pdf d
- 4_VPR_Drenážnym potrubím -ikona pdf d
- 5_VPR_BG žľabom -ikona pdf d
- 6_VPR_Dažďovou záhradou s RVikona pdf d
- 7_VPR_Dažďovou záhradou s výsadbouikona pdf d
- 8_VPR_Uloženie potrubiaikona pdf d
- 9_VVRikona pdf d

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.