Vzory tlačív

Tlačivá - zníženie poplatku za PDO:

word logo Žiadosť o zníženie/ odpustenie poplatku za PDO

Tlačivá - výstavba a životné prostredie:

word logo Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie
ikona pdf d Návrh na kolaudáciu stavby
word logo Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
word logo Ohlásenie drobnej stavby
word logo Ohlásenie reklamnej stavby
word logo Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie
word logo Žiadosť o povolenie rozkopávky
word logo Žiadosť o povolenie vývozu stavebnej sute, zeminy
word logo Žiadosť o stavebné povolenie
word logo Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
word logo Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Tlačivá - sociálne služby:

word logo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
word logo Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Tlačivá - dane a matrika:

ikona pdf d Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu
ikona pdf d Žiadosť o zrušenie osvedčenia a vyradenie z evidencie SHR
ikona pdf d Ohlásenie činnosti SHR
ikona pdf d Čestné vyhlásenie
ikona pdf d Prihlásenie psa do evidencie
ikona pdf d Odhlásenie psa z evidencie
ikona pdf d Oznámenie o strate známky pre psa

Tlačivá - 11 BJ (bytovka):

ikona pdf d Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  vo vlastníctve obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.