Územný plán Obce

Výkresy  ZMENY A DOPLNKY Č. 1 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ORAVSKÁ JASENICA Zobratiť
č.1 Výkres širších vzťahov ikona pdf d 
č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia ikona pdf d 
č.4 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia ikona pdf d 
č.5 Výkres riešenia verejného technického vybavenia ikona pdf d 
č.6 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny ikona pdf d 
č.7 Výkres záberov poľnohospodárske pôdy na stavebné a iné zámery ikona pdf d 

Výkresy  ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ORAVSKÁ JASENICA Zobraziť
č.1 Výkres širších vzťahov ikona pdf d
č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia ikona pdf d
č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia ikona pdf d
č.4 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia ikona pdf d
č.5 Výkres riešenia verejného technického vybavenia ikona pdf d
č.6 Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny vrátane USES ikona pdf d
č.7 Výkres záberov poľnohosp pôdy na stavebné a iné zámery ikona pdf d