Menu

Pozvánka zasadanie OZ 11.12.2020

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF:
- pozvánka - ikona pdf d
- návrh rozpočtu 2021 - ikona pdf d

- plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev pre rok 2021 - ikona pdf d
- návrhy uznesenia - ikona pdf d
- VZN - miestny poplatok - na schvaľovanie - ikona pdf d
- VZN - náhradné odvádzanie vôd - na schvaľovanie - ikona pdf d
- VZN - náhradné zásobovanie vodou - na schvaľovanie - ikona pdf d
- VZN - nakladanie s odpadmi - na schvaľovanie - ikona pdf d
- VZN - školstvo financovanie dodatok č. 1 - na schvaľovanie - ikona pdf d
- VZN - žumpy vyprázdňovanie - na schvaľovanie - ikona pdf dV Or. Jasenici dňa 07.12.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                            

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 a § 30f odst.2  zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

      z v o l á v a m

     riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2020 t. j. v piatok o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce – na schválenie
5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- na schválenie
6. VZN 6/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou – dodatok č.1 – na schválenie
7. VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce – na schválenie
8. VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce – na schválenie
9. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce – na schválenie
10. Návrh rozpočtu na rok 2021 – na schválenie
11. Zrušenie uznesení č. 85/2014 bod B4,B6,B7,B8 zo dňa 19.9.2014
12. Odkupenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica zapísanú na LV č. 1848 a to parcelu E – KN č. 1826/2 – t. t. p. o výmere 1339 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o, zodpovedá dielu č. 11 o výmere 79 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/5 – zast. plochy a nádvoria o výmere 79 m2 od Žofie Žofajovej rod. Ferancovej, trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 52.
13. Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica zapísanú na LV č. 2108 a to parcelu E – KN č. 1825/2 – orná pôda o výmere 513 m2, ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o, zodpovedajú dielu č. 12 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/6 – zast. plochy a nádvoria o výmere 11 m2 a dielu č. 14 o výmere 5 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 3475/8 – zast. plochy a nádvoria o výmere 5 m2 od Žofie Žofajovej rod. Ferancovej, trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 52.
14. Odkúpenie nehnuteľnosti Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu C – KN č.  1871/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 495 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  548,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č.101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 9 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/3  - zast. plochy a nádvoria o výmere 11 m2 od Petra Graňáka a Jarmily Graňákovej, trvale bytom Oravská Jasenica 49.
15. Kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica zapísanú na LV č. 772 a to parcelu E – KN č. 1871/2 – orná pôda o výmere 472 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o, zodpovedá dielu č. 13 o výmere 20 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/7 – zast. plochy a nádvoria o výmere 20 m2 od Jarmily Graňákovej rod. Graňákovej, trvale bytom Oravská Jasenica 49.
16. Zámer predaja pozemku parcela č.   E – KN č. 3475/1 – zast. plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z. o výmere 167 m2, ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedajú dielu č. 1 o výmere 16 m2 a dielu č. 2 o výmere 1 m2, ktoré vytvárajú novovytvorenú parcelu C-KN 159/2 zast.plocha o výmere 17 m2 pre p. Žofiu Žofajovú, trvale bytom Oravská Jasenica 52.
17. Zámer predaja pozemku parcela č.  E – KN č. 3475/2 – zast. plochy a nádvoria, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z., o výmere 5643 m2, ale  len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandy s.r.o., zodpovedajú dielu č. 3 o výmere 38 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/12 – zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m2, dielu č. 4 o výmere 1m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/13 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 m2, a dielu č. 5 o výmere 12 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/14 – zast. plochy a nádvoria o výmere 12 m2 pre p. Žofiu Žofajovú, trvale bytom Oravská Jasenica 52.
18. Zámer predaja pozemku  parcela č. E – KN č. 3475/2 - zast. plochy a nádvoria, , ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z.,  o výmere 5643 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 7 o výmere 7 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1871/4 - zast. plochy a nádvoria o výmere 7 m2 pre Petra Graňáka a Jarmilu Graňákovú, trvale bytom Oravská Jasenica 49.
19. Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu C – KN č.  1019/7 – orná pôda o výmere 954 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  1188,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 361/2020, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 1 o výmere 57 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1019/29  - orná pôda o výmere 57 m2 od Eugena Hvolku a Mgr. Adriany Hvolkovej rod. Kormanovej, trvale bytom Oravská Jasenica 414.
20. Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu E – KN č.  1019 – orná pôda o výmere 2119 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  1188,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 361/2020, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 4 o výmere 20 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 019/30  - orná pôda o výmere 20 m2 , a dielu č.5 o výmere 27 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1019/31  - orná pôda o výmere 27 m2 od Eugena Hvolku a Mgr. Adriany Hvolkovej rod. Kormanovej, trvale bytom Oravská Jasenica 414.
21. Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu E – KN č.  3153 – trvalý trávny porast o výmere 1522 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  1704,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 358/2020, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 2 o výmere 86 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3168/2  - trvalý trávny porast o výmere 86 m2 od Anny Madleňákovej rod. Ferancovej, trvale bytom Oravská Jasenica 117.
22. Prevzatie záložného práva na novovytvorenej parcele C - KN č. 1019/29 – orná pôda o výmere 57 m2 v prospech Tatrabanky a.s. Bratislava
23. Žiadosť p. Jana Smolára a Mgr. Viktórie Smolárovej o odkúpenie časti parcely 600/4

24. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2021
25. Interpelácie poslancov
26. Záver.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citované zákona je verejné.

UPOZORNENIE: Z dôvodu pandémie COVID 19 je povinnosťou všetkých účastníkov  prekrytie horných dýchacích ciest na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Pozvánka zasadanie OZ 23.11.2020

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF:
- pozvánka - ikona pdf d
- dôvodové správy a návrhy uznesení - ikona pdf d
- nájom cintorín - ikona pdf d
- žiadosť CVČ Maják -ikona pdf d
- žiadosť KK Jaseň - ikona pdf d

 

V Or. Jasenici dňa 16.11.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                            

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 a § 30f odst.2  zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

      z v o l á v a m

     riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 23. novembra 2020 t. j. v pondelok 
                        o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie finančnej výpomoci pre Jozefa Kurťáka trvale bytom Oravská Jasenica na opravu domu po požiari.
5. Predaj parcely  C-KN 3598/7 zast.plocha o výmere 111 m2  a parcely C-KN 3598/6 o výmere 7 mako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z.pre Václava Feranca  a Emíliu Ferancovú obaja trvale bytom Oravská Jasenica č.d.111 – návrh na schválenie

6. Žiadosť p. Petra Čiernika, Oravská Jasenica 335 o odkúpenie časti pozemku parc.č. C-KN 1436/39
7. Žiadosť p. Dušana Laštíka, bytom Oravská Jasenica č.d.447 o odkúpenie časti pozemku parc.č. C-KN 378/1
8. Zmluva o prenájme pozemov parc.č. 500/1,501,802/50 pod cintorín medzi Združením bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo ako prenajímateľom a Obcou Oravská Jasenica ako nájomcom – schválenie
9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové útvary v CVČ Maják Námestovo.
10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre FK Oravan Oravská Jasenica
11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre Kynologický klub Jaseň Oravská Jasenica
12. Nákup kompostérov na zabezpečenie triedenia BRKO a biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti.
13. Interpelácie poslancov
14. Záver.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citované zákona je verejné.

UPOZORNENIE: Z dôvodu pandémie COVID 19 je povinnosťou všetkých účastníkov  prekrytie horných dýchacích ciest na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

07.11.2020 a 08.11.2020-Informácie k testovaniu COVID-19

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d

Vážení občania, v našej obci sa uskutoční testovanie na COVID-19 v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 (sobota a nedeľa)  v čase od 08:00 hodiny do 20:00 hodiny (v čase od 12:00 do 13:00 hodiny bude obedňajšia prestávka).

Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome v Oravskej Jasenici.
Aby sa predišlo zoskupovaniu občanom a dlhým čakacím radom na testovanie, odporúčame občanom aby sa prišli otestovať podľa rozpisu, ktorý je len odporúčaný a v prípade, že Vám čas nevyhovuje môžete sa prísť otestovať kedykoľvek počas testovacích hodín alebo v čase od 19:00 do 20:00 hodiny.

  • Prosíme priniesť si so sebou občiansky preukaz, kartičku poistenca.
  • Imobilný občania, občania nad 65 rokov sa nemusia testovať s tým, že budú musieť ostať v 10-dňovej karanténe.
  • Deti do 10 rokov sa testovať nemusia
  • Testujúci personál bude vopred testovaný.
  • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotný personál.
  • Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
  • Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase od 08:00 do 12:00 hodiny a od 13:00 do 20:00 hodiny. Nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odborné miesta zriadené vo Vašej obci.

Obecný úrad po dôkladnom zvážení odporúča občanom našej obce nasledovný rozpis:

Sobota 07.11.2020
od 08:00 do 09:00 časť obce chaty a vyšný koniec po Trabalíka – č. d. 1 až 12, 412, 419, 477, 479, 480, 580, 584, 590, 595, 1008, 1044, 1042
od 09:00 do 10:00 časť obce Brabírka a pod Brabírka – č. d. 13 až 19, 44, 411, 470, 472 až 476, 478, 481 až 484, 518,
od 10:00 do 11:00 časť obce hlavná cesta Vyšný koniec – č. d. 20 až 36, 38 až 43, 45, 63, 426, 507
od 11:00 do 12:00 časť obce Kúria – č. d. 47, 48, 50, 51, 422, 427, 428, 429, 496 až 499
od 12:00 do 13:00 – OBED
od 13:00 do 14:00 časť obce Kúria až po most – č. d. 31, 37, 68 až 96, 486, 487, 488
od 14:00 do 15:00 časť obce Kúria – č. d. 49, 52 až 61, 400, 401, 423, 424, 425
od 15:00 do 16:00 časť obce Pod Paseka – č. d. 402 až 405, 409, 410, 420, 421, 501 až 506, 509
od 16:00 do 17:00 časť obce Lanov jarok – č. d. 97, 98, 99, 111, 413, 414, 418, 491 až 494
od 17:00 do 18:00  časť obce hlavná cesta – č. d. 131 až 160
od 18:00 do 19:00 časť obce hlavná cesta – č. d. 100 až 110, 112 až 125, 186, 415
od 19:00 do 20:00 - občania ktorým nevyhovuje daný rozpis

Nedeľa 08.11.2020
od 08:00 do 09:00 časť obce ulica – č. d. 127 až 130, 161 až 185, 188, 190 až 194, 406, 407
od 09:00 do 10:00 časť obce okolo krčmy a Husárska ulica – č. d. 197, 254, 279 až 281, 284 až 302, 304 až 306, 444, 445, 447, 448, a bytovka
od 10:00 do 11:00 časť obce Slepá ulica – č. d. 237, 348 až 367, 430, 432, 440, 441
od 11:00 do 12:00 časť obce Nad kostolom – č. d. 373, 416, 417, 461 až 469, 471, 529, 531,
od 12:00 do 13:00 – OBED
od 13:00 do 14:00 časť obce poza humná – č. d. 262 až 278, 282, 408
od 14:00 do 15:00 časť obce hlavná cesta – č. d. 199 až 217, 221, 224, 249 až 253, 255 až 261, 303, 370, 372, 391, 431
od 15:00 do 16:00 časť obce od zatáčky po Cintorín – č. d. 226 až 236, 243 až 248
od 16:00 do 17:00 časť obce Sihoť – č. d. 220, 222, 307 až 346, 390, 392 až 396
od 17:00 do 18:00 časť obce hlavná cesta Roveň – č. d. 368, 378 až 382, 384, 398, 433, 434, 439, 442, 443, 446, 451-454, 489, 490
od 18:00 do 19:00 časť obce hlavná cesta Lom – č. d. 239 až 242, 374 až 377, 383, 385, 386, 388, 397, 435 až 438, 455 až 460, 551, 555
od 19:00 do 20:00 - občania ktorým nevyhovuje daný rozpis

Zmena autobusových spojov

V súlade s Opatrením Žilinského samosprávneho kraja s prihliadnutím na plošnú dištančnú formu vzdelávania na všetkých typoch škôl, okrem I.st. ZŠ a MŠ,   je od 30.10.2020 prímestská autobusová doprava prevádzkovaná doprava  v prázdninovom režime. Do tohto režimu  prepravca ARRIVA zapracoval aj niektoré pridané spoje na zabezpečenie dochádzky zamestnancov a žiakov do ZŠ  a MŚ a naopak spoje nízkou frekvenciou boli pozastavené. Zmeny v cestovnom poriadku sú uvedené v prílohe.

ZOBRAZIŤ súbor PDF ikona pdf d

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.