Menu

Pozvánka zasadanie OZ 22.02.2021

                                              P O Z V Á N K A         

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

      z v o l á v a m

     riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22. februára 2021 t. j. v pondelok o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Nákup požiarného automobilu T148 CAS32
5. Žiadosť obce o dotáciu z Fondu rozvoja športu na výstavbu telocvične, schválenie spolufinancovania

6. Zmluva o postúpení investičných práv a povinností č.24/2021 medzi OVS a.s. Dolný Kubín a obcou Or.Jasenica
7. Inominátna zmluva č.28/2021 medzi OVS a.s. Dolný Kubín a obcou Or.Jasenica
8. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi OVS a.s. Dolný Kubín a obcou Or.Jasenica v rámci projektu „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia
9. Nájom časti parciel

1.         

KN-E

3613/2

556

Ostatná plocha

1/1

2.         

KN-E

3601

4215

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

3.         

KN-E

3575

1547

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

4.         

KN-E

3574

1834

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

5.         

KN-E

3555

743

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

6.         

KN-E

3556

1242

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

7.         

KN-E

3552

3102

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

8.         

KN-E

3554

1028

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

9.         

KN-E

3549

1105

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

10.      

KN-E

3545

7356

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

11.      

KN-E

3538

2475

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

12.      

KN-E

3532

3541

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

13.      

KN-E

3534

4961

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

14.      

KN-E

3531

3124

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

15.      

KN-E

3670

9761

Vodná plocha

1/1

16.      

KN-E

3528

2394

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

17.      

KN-E

3524

4792

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

18.      

KN-E

3522

11227

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

19.      

KN-E

3669

2782

Vodná plocha

1/1

20.      

KN-E

3529

417

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

21.      

KN-E

3530

1900

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

zapísaných na LV č. 2145 vedenom Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom pre okres: Námestovo, obec: ORAVSKÁ JASENICA, k.ú.: Oravská Jasenica, v rozsahu ako  je určené projektovou dokumentáciou kanalizačného potrubia vrámci projektu „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.9 písm c) zákona o majetku obcí pre Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254, zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10544/L
10. Predaj pozemku parcela č. E – KN č. 3475/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 167 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z. ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedajú dielu č. 1 o výmere 16 m2 a dielu č. 2 o výmere 1 m2, ktoré vytvárajú novovytvorenú parcelu C-KN 159/2 zast.plocha o výmere 17 m2 ,
- pozemku parcela č. E – KN č. 3475/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 5643 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z. ale  len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandy s.r.o., zodpovedajú dielu č. 3 o výmere 38 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/12zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m2, dielu č. 4 o výmere 1m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/13 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 m2, a dielu č. 5 o výmere 12 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/14– zast. plochy a nádvoria o výmere 12 m2pre Žofiu Žofajovú rod. Ferancovú trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 52 za cenu 5 €/m2
11. Predaj pozemku parcela č. E – KN č. 3475/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 5643 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 7 o výmere 7 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1871/4- zast. plochy a nádvoria o výmere 7 m2 pre Petra Graňáka a Jarmilu Graňákovú, trvale bytom Oravská Jasenica 49, za cenu 5 €/m2
12. Žiadosť Vladimíra Trabalíka a KarinyTrabalíkovej o odkúpenie časti pozemku parcela č. E-KN 5002/1 o rozlohe 30 m2 – posúdenie žiadosti

13. Žiadosť Ivety Žofajovej o odkúpenie časti pozemku parc. č. 5001/1 o rozlohe cca 5 m2 – posúdenie žiadosti
14. Rekonštrukcia verejnej telefonnej siete Telekom – zaujatie stanoviska
15. Interpelácie poslancov
16. Záver.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.8 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovzákona je verejné.

UPOZORNENIE: Z dôvodu pandemie COVID 19 je povinnosťou všetkých účastníkov  prekrytie horných dýchacích ciest na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva a preukázania sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní.

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Testovanie COVID-19 - 19.02.2021

Oznamujeme občanom, že dňa 19.02.2021 (v piatok) sa uskutoční v našej obci pretestovanie zamestnancov ZŠ s MŠ, rodičov žiakov materskej školy a rodičov žiakov 1-4. ročníka základnej školy. 
V prípade záujmu sa môžu prísť pretestovať aj ostatní obyvatelia našej obce, kedykoľvek počas testovacích hodín. 

Testovať sa bude v kultúrnom dome v Oravskej Jasenici v čase od 13:00 do 19:30 hodiny. Posledný odber o 19:30 hodine.

Orientačný rozpis:
13:00 - 14:00 = Zamestnanci ZŠ s MŠ, rodičia žiakov malej triedy MŠ
14:00 - 15:00 = rodičia žiakov strednej a veľkej triedy MŠ 
15:00 - 16:00 = rodičia žiakov 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
16:00 - 17:00 = rodičia žiakov 3.A, 4.A
17:00 - 19:30 = obyvatelia, ktorí majú záujem sa pretestovať + komu nevyhovuje daný rozpis

Rozpis je len odporúčaný, aby sa predišlo zoskupovaniu ľudí v radoch. Ak Vám čas nevyhovuje, môžete sa prísť otestovať kedykoľvek počas testovacích hodín.

List starostu obce k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021

Prebieha sčítanie domov a bytov, vstupy do budov je potrebné označiť

Vážení obyvatelia obce Oravská Jasenica.

Poniektorí možno vedia, poniektorí nie, že od 15.02.2021 do 31.03.2021 prebieha sčítanie obyvateľov Slovenska. V súvislosti s týmto sčítaním sa na Vás obraciam s prosbou, aby ste nezanedbali túto povinnosť. Neprihlásiť sa k miestu svojho trvalého pobytu znamená pre našu obec menej peňazí z podielových daní. Podielové dane sú najväčším zdrojom financií na investičné akcie v obci. Za každého obyvateľa s trvalým pobytom obec dostáva cca 330-350 € ročne z podielových daní. Ľahko si takto dokážete spočítať o koľko obec príde na podielových daniach ak sa neprihlásime k trvalému pobytu.

Chcel by som vyzvať Vás mladých, aby ste pomohli so sčítaním Vašim rodičom, starým rodičom alebo osamelo žijúcim osobám keďže sčítanie sa robí len elektronicky. Samozrejme sčítať sa pomôžeme aj u nás na obecnom úrade, len sa treba ozvať.

Zvlášť sa obraciam na všetkých Vás, ktorí pracujete dlhodobo mimo našej obce ale stále tu máte trvalý pobyt. Nebojte sa prihlásiť k Vaším koreňom. Svojím postojom k obci, kde máte svoje korene jej vyjadrite vďaku a prispejete k jej ďalšiemu rozvoju.

Ďakujem za Váš čas, ktorý ste strávili prečítaním tohto listu.

S úctou

                                                                           Ing. Karol Graňák
                                                                               starosta obce

 

Sčítať sa môžete na web stránke: www.scitanie.sk

Úradné hodiny - Obecný úrad

Na základe súčasnej epidemiologickej situácie a prijatia nových opatrení vlády SR – uznesenie vlády č. 808 zo dňa 31.12.2020, ktorým bol predĺžený zákaz vychádzania na území SR do 24.01.2021 sa obmedzujú úradné hodiny obecného úradu v Oravskej Jasenici pre verejnosť od 07.01.2021 do odvolania:

Pondelok

0800 – 1100

Utorok

0800 – 1100 a 1400 - 1630

Streda

0800 – 1100

Štvrtok

0800 – 1100

Piatok

0800 – 1100

 v nevyhnutných prípadoch volajte:

  • 0911 296 058
  • 0905 147 679
  • 0950 422 596

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.