Menu

Testovanie COVID-19 - 06.05.-08.05.2021

Vzhľadom k priaznivej epidemiologickej situácii v okrese Námestovo oznamujeme obyvateľom obce, že v tomto týždni obec nebude testovať obyvateľov obce na pozitivitu Covid 19. Oznamujeme obyvateľom obce, že v prípade záujmu o testovanie môžu tak urobiť na nasledovných miestach:

- MOM-ky mesta Námestovo (na objednávku) + odberné miesto Námestovo, adresa: Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6 029 01 Námestovo, otvorenie odberného miesta: sobota 08. 05. 2021 od 08:00 – 18:00; obedňajšia prestávka: 12.00 – 13:00 hod.
- odberné miesto Zákamenné, adresa: Polyfunkčný dom kultúry, Námestie Jána Vojtaššáka 1001/14 Zákamenné, otvorenie odberného miesta: sobota 08. 05. 2021 od 08:00 hod. do 11:45 hod. a od 13:00 do 17:45; obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00 hod.
- odberné miesto Rabča, adresa: Hlavná 426, Kultúrny dom Rabča, otvorenie odberného miesta: štvrtok (06. 05. 2021), piatok (07. 05. 2021), sobota (08. 05. 2021) od 08:00 hod. do 18:00 hod.; obedňajšia prestávka: bez prestávky
- odberné miesto Oravské Veselé, adresa: Kultúrny dom Oravské Veselé, otvorenie odberného miesta: piatok (07. 05. 2021), v čase od 09:00 hod. do 18:00 hod.

Pozvánka zasadanie OZ 10.05.2021

                                                                      P O Z V Á N K A         

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                              z v o l á v a m

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 10. mája 2021 t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Odkúpenie nehnuteľnosti novovytvorenej parcele C - KN č. 1048/49  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 mdo svojho výlučného vlastníctva v celosti od Marcela Sobčáka nar. ......, trvale bytom Krušetnica č. d. 5 za navrhovanú cenu 3,-€/ m2 čo predstavuje sumu 60 € za celú parcelu.
5. Zámer zámeny nehnuteľnosti v súlade s § 9a odst. 8 písm. e, zákona č. 138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, novovytvorenú parcelu C – KN č. 378/21 – orná pôda o výmere 41 m2 za nehnuteľnosť v podielovom vlastníctve Romana Hvolku nar. .......... v podiele 1/3-ina, parc. č. 597/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2.
6. Pravidlá kontrolnej činnosti v obci Oravská Jasenica.
7. Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v katastrálnom území Oravská Jasenica, novovytvorenej parcele C - KN č. 60/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 mdo svojho výlučného vlastníctva v celosti od Václava Feranca nar. .......... a Emílie Ferancovej rod. Šatanovej nar. ........... obaja trvale bytom Oravská Jasenica č. d. 111 za navrhovanú cenu 18,92 €/ m2 čo predstavuje sumu 340,56 € za celú parcelu.
8. Výstavba telocvične v Oravskej Jasenici. Oboznámenie sa s výsledkami verejného obstarávania - Zmluva o dielo.
9. Výstavba telocvične v Oravskej Jasenici. Zabezpečenie financovania výstavby.
10. Žiadosť Františka a Margity Brontvajových trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 31 o prenájom alebo odkúpenie časti pozemkov parc. č. KN-E 3650/3 o výmere 74 m2, KN-E 3650/2 o výmere 97 m2, KN-E 3650/1 o výmere 18 m2, KN-E 3460/3 o výmere 10 m2.
11. Zmluva o odchyte túlavých psov – informácia a schválenie.
12. Žiadosť Janette Brontvajovej rod. Pitákovej, Námestovo o mimoriadne rozšírenie ÚP obce.
13. Interpelácie poslancov OZ.
14. Záver.

UPOZORNENIE: Z dôvodu pandémie COVID 19 je povinnosťou všetkých účastníkov  prekrytie horných dýchacích ciest na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva a preukázania sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 14 dní. Obecné zastupiteľstvo musí byť ukončené najneskôr o 20.45 hod. z dôvodu zákazu vychádzania po 21.00 hod.

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR č.10900-2172/2021 z 21. apríla 2021. Sčítať sa môžete na kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

Viac o asistovanom sčítani obyvateľov nájdete tu: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/asistovane-scitanie

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.