Menu

Mobilná aplikácia PAGGO.online

banner paggo 6

Mobilná aplikácia našej obce priamo do Tvojho mobilu.
Nezastihli ste oznamy? Nainštalujte si aplikáciu PAGGO online a prečítajte si ich.
Všetky informácie ti budú chodiť do mobilu a ty si ich prečíťaš, keď budeš mať čas.
- úradná tabuľa
- dôležité oznamy
- kultúra
- šport
- pre deti
- iné

https://www.paggo.online
https://www.paggo.online/city/793/Oravská Jasenica"
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.starbug.paggo.mobile&hl=sk

Postup:

- inštalácia aplikácie PAGGO online
- vyberte kraj a okres
- vyhľadajte obec a označte ju ako obľúbenú

 

Oznámenie regionálnej veterinárnej správy

                                                               Regionálna veterinárna a potravinová správa

                                                                                        DOLNÝ KUBÍN

                                                                        Pelhřimovská 2055/7, 026 01  DOLNÝ KUBÍN                                                                   
Tel.: 043/5820930                                                                                                                                                    e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                                                               

                                                                                                                        Určené mestám a obciam v územnej
                                                                                                                        pôsobnosti RVPS Dolný Kubín – okresy
                                                                                                                        Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 

 

Č. j.: 371/2018                                                                                                                                 Dolný Kubín
                                                                                                                                                         19.11.2018 

 Vec: Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti – chovy ošípaných

                            Dňa 6. novembra 2018 vydala EK Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“).
Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre   vymenované členské štáty vrátane SR ruší.
Z uvedeného vyplýva, že všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
Znamená to, že každý chovateľ ošípanej je povinný zaregistrovať každé zviera v centrálnom registri hospodárskych zvierat Žilina. Tlačivo pre registráciu je možné získať cez internet /www.pssr.sk/, alebo u plemenárskej organizácii. V prípade  nových fariem vyplnené tlačivo je potrebné priložiť k žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a následne doručiť na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. V prípade registrácie ošípaných na už existujúcu farmu, stačí  doručiť len samostatné vyplnené tlačivo bez žiadosti. V oboch prípadoch je potrebné osobné doručenie na RVPS Dolný Kubín, prípadne na vysunuté pracoviská v Námestove alebo Trstenej.
Ďalšou zmenou je povinnosť nahlasovania zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu / domáce zabíjačky/ a to hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu aspoň jeden pracovný deň vopred.
Chovateľ je povinný telefonicky, alebo e mailom alebo  listom nahlásiť adresu chovateľa, číslo farmy, ušné číslo zvieraťa, dátum narodenia zvieraťa u HD a dátum a čas zabíjania zvieraťa.
Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že odpad z domácej  zabíjačky hovädzieho dobytka, oviec a kôz kat. 1. – t.j. lebka vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších 12 mesiacov musí byť odstránený len v príslušnom kafilerickom zariadení.

  

  MVDr. Peter Čulen
riaditeľ RVPS Dolný Kubín

Pozvánka na riadne zasadanie OZ 10.12.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                                                        V Or. Jasenici dňa 26.11.2018

         - poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

                                                                                   P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                                     z v o l á v a m
                                                       riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

                                  dňa 10. decembra 2018 t. j. v pondelok o 16,00 hodine v zasadačke Obecného úradu

s nasledovným programom :

1. Otvorenie – schválenie programu
2. VZN č. 12/2018 o miestnych daniach na území obce
3. VZN č. 11/2018 o dani z nehnuteľnosti na území obce
4. VZN č. 13/2018 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou.
5. VZN č. 14/2018 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
6. VZN č. 15/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou
7. VZN č. 16/2018 o podrobnostiach financovania materskej školy a školských zariadení zriadených obcou
8. Žiadosť o príspevok CVČ Maják pre financovanie voľnočasových aktivít
9. Žiadosť ZŠ s MŠ Oravská Jasenica o príspevok pre financovanie voľnočasových aktivít iba pre deti s trvalým pobytom v obci
10. Rozpočet obce na roky 2019-2021
11. Odkúpenie parcely C-KN 1901/13 od Jozefa Čiernika pod obecnú komunikáciu za cenu 1 €
12. Štatút obce
13. Žiadosť o prenájom pozemku parc. č. E-KN 2350 a E-KN 2351 pre p. A. Poláka
14. Odkúpenie parcely C-KN 596/12 pre Petra a Svetlanu Binekových
15. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev
16. Odvolanie členov školskej rady
17. Voľba členov školskej rady
18. Komunitný plán služieb
19. Diskusia
20. Záver

                                         

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                  

     

Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ 26.11.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                                                        V Or. Jasenici dňa  19.11.2018

         - novozvoleným poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

                                                                                   P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                                     z v o l á v a m
                                                       ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva dňa

                                  26. novembra 2018 t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu

s nasledovným programom :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení, novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 10. Určenie platu starostu
 11. Diskusia
 12. Záver

                                         

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                  

     

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.