Pozvánka zasadanie OZ 09.08.2021

ZOBRAZIŤ prílohy:
- pozvánka PDF - ikona pdf d 
- návrh VZN o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou - ikona pdf d
- návrh VZN o určení spádovej MŠ zriadenej obcou - ikona pdf d
- Zmluva pre umiestnenie Z-BoxU - word logo

 

                                                                      P O Z V Á N K A         

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                              z v o l á v a m

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 09. augusta 2021 t. j. v pondelok o 19,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou.
3. VZN o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou
4. Prevzatia záložného práva na novovytvorenej parcele č.C-KN 1019/29 – zast. plocha a nádvoria o výmere 57 m2 v zriadené prospech VÚB banky a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava IČO: 31 320 155
5. Žiadosť p. Zdenky Miškovčíkovej o odpredaj pozemkov p.č. C-KN 64, C-KN 65, C-KN 66/1, E-KN 602/5
6. Zámer prenájmu časti pozemku parcela č. C – KN č. 598/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 0,98 m2 za 1 € spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o, Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka za účelom umiestnenia boxu zásielkovne.
7. Diskusia
8. Záver

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.