Pozvánka - Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica

Zobraziť súbor PDF ikona pdf d

 

Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo Oravská Jasenica s.č.198, 029 64
Zapísané v reg. pozemkových spoločenstiev na OÚ Námestovo,poz.a lesný odbor :vložka č.-R 2021/507

                                                    P O Z V Á N K A

Výbor Združenia bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo

                                                                 Vás pozýva

na zasadnutie zhromaždenia vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v Združení bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa bude konať:

dňa 22.08. 2021 t.j. v nedeľu o 16,00 hod. v kultúrnom dome Obce Oravská Jasenica

PROGRAM zasadnutia zhromaždenia:
1. Otvorenie zhromaždenia
2. Voľba orgánov zhromaždenia
3. Správa o činnosti Združenia bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo, správa dozornej rady a finančná správa za rok 2020
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020 a návrh rozdelenia zisku
5. Schvaľovanie žiadosti o nájom CKN parcely č.803/137 a časti CKN parcely č.803/190 (podľa geometrického plánu vytvorená z CKN parc.č.803/3) pre spoločnosť M-MONT ORAVA s. r. o. , na podnikateľské účely a stavbu sídla spoločnosti.
6. Diskusia
7. Záver

V prípade, že sa nebudete môcť ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti zúčastniť predmetného zhromaždenia, chceme Vás požiadať, aby ste splnomocnili inú osobu a písomné splnomocnenie jej včas doručili , aby sa táto osoba mohla splnomocnením na zhromaždení preukázať. Na dodatočne doručené splnomocnenia sa nebude prihliadať.

V Oravskej Jasenici dňa 15.07.2021

S pozdravom

                                                                       Výbor pozemkového spoločenstva
                                                                            predseda Ing. Kamil Zanovit

 

Pri účasti na VZ je potrebné dodržiavať aktuálne protiepidemiologické nariadenia. V prípade zhoršenia pandemickej situácie v súvislosti s Covid 19 Vás budeme infomovať na www.oravskajasenica.sk
kontakt: č.t. 043/5525105, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

                                                                     SPLNOMOCNENIE

Ja,dolupodpísaný (meno a priezvisko)............................................................................., nar.............................., bytom........................................................................................................,
č.OP: .................................................................., týmto splnomocňujem (meno a priezvisko)........................................................................................................., nar. ….........................., bytom....................................................................................................................................,č.OP …................................................. k zastupovaniu mojej osoby ako vlastníka podielu na zhromaždení Združenia bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo dňa 22.08.2021 o 16,00 hodine v kultúrnom dome Obce Oravská Jasenica. Podpis vlastníka podielu nemusí byť úradne overený.

V __________________dňa _____. _____. 2021

                                                                                                                                              …..........................................................................
                                                                                                                                                                        podpis spoluvlastníka

 

Splnomocnený predložením splnomocnenia na zhromaždení spoločenstva potvrdzuje prijatie vyššie uvedeného splnomocnenia.

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.