Pozvánka zasadanie OZ 28.06.2021

ZOBRAZIŤ prílohy:
- pozvánka PDF - ikona pdf d

                                                                      P O Z V Á N K A         

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                              z v o l á v a m

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 28. júna 2021 t. j. v pondelok o 19,30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Záverečný účet obce - schválenie
4. Informácie o prebiehajúcich zákazkách v obci
5. Diskusia
6. Záver.

 

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.