Pozvánka zasadanie OZ 26.05.2021

ZOBRAZIŤ prílohy:
- Návrhy uznesenia - word logo
- Prima 10r - ikona pdf d
- Prima 12r - ikona pdf d
- SLSP 10r - ikona pdf d
- SLSP FLOAT - ikona pdf d
- SLSP splátky - microsoft logo excel 0

                                                                      P O Z V Á N K A         

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                              z v o l á v a m

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 26. mája 2021 t. j. v stredu o 19,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Výstavba telocvične v obci a zabezpečenie jej financovania.

4. Schválenie záložného práva na 11. BJ v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania.
5. Záver.

 

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.