Pozvánka zasadanie OZ 10.05.2021

                                                                      P O Z V Á N K A         

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                              z v o l á v a m

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 10. mája 2021 t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Odkúpenie nehnuteľnosti novovytvorenej parcele C - KN č. 1048/49  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 mdo svojho výlučného vlastníctva v celosti od Marcela Sobčáka nar. ......, trvale bytom Krušetnica č. d. 5 za navrhovanú cenu 3,-€/ m2 čo predstavuje sumu 60 € za celú parcelu.
5. Zámer zámeny nehnuteľnosti v súlade s § 9a odst. 8 písm. e, zákona č. 138/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, novovytvorenú parcelu C – KN č. 378/21 – orná pôda o výmere 41 m2 za nehnuteľnosť v podielovom vlastníctve Romana Hvolku nar. .......... v podiele 1/3-ina, parc. č. 597/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2.
6. Pravidlá kontrolnej činnosti v obci Oravská Jasenica.
7. Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v katastrálnom území Oravská Jasenica, novovytvorenej parcele C - KN č. 60/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 mdo svojho výlučného vlastníctva v celosti od Václava Feranca nar. .......... a Emílie Ferancovej rod. Šatanovej nar. ........... obaja trvale bytom Oravská Jasenica č. d. 111 za navrhovanú cenu 18,92 €/ m2 čo predstavuje sumu 340,56 € za celú parcelu.
8. Výstavba telocvične v Oravskej Jasenici. Oboznámenie sa s výsledkami verejného obstarávania - Zmluva o dielo.
9. Výstavba telocvične v Oravskej Jasenici. Zabezpečenie financovania výstavby.
10. Žiadosť Františka a Margity Brontvajových trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 31 o prenájom alebo odkúpenie časti pozemkov parc. č. KN-E 3650/3 o výmere 74 m2, KN-E 3650/2 o výmere 97 m2, KN-E 3650/1 o výmere 18 m2, KN-E 3460/3 o výmere 10 m2.
11. Zmluva o odchyte túlavých psov – informácia a schválenie.
12. Žiadosť Janette Brontvajovej rod. Pitákovej, Námestovo o mimoriadne rozšírenie ÚP obce.
13. Interpelácie poslancov OZ.
14. Záver.

UPOZORNENIE: Z dôvodu pandémie COVID 19 je povinnosťou všetkých účastníkov  prekrytie horných dýchacích ciest na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva a preukázania sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 14 dní. Obecné zastupiteľstvo musí byť ukončené najneskôr o 20.45 hod. z dôvodu zákazu vychádzania po 21.00 hod.

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.