Pozvánka zasadanie OZ 22.02.2021

                                              P O Z V Á N K A         

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

      z v o l á v a m

     riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22. februára 2021 t. j. v pondelok o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Nákup požiarného automobilu T148 CAS32
5. Žiadosť obce o dotáciu z Fondu rozvoja športu na výstavbu telocvične, schválenie spolufinancovania

6. Zmluva o postúpení investičných práv a povinností č.24/2021 medzi OVS a.s. Dolný Kubín a obcou Or.Jasenica
7. Inominátna zmluva č.28/2021 medzi OVS a.s. Dolný Kubín a obcou Or.Jasenica
8. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi OVS a.s. Dolný Kubín a obcou Or.Jasenica v rámci projektu „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia
9. Nájom časti parciel

1.         

KN-E

3613/2

556

Ostatná plocha

1/1

2.         

KN-E

3601

4215

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

3.         

KN-E

3575

1547

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

4.         

KN-E

3574

1834

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

5.         

KN-E

3555

743

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

6.         

KN-E

3556

1242

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

7.         

KN-E

3552

3102

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

8.         

KN-E

3554

1028

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

9.         

KN-E

3549

1105

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

10.      

KN-E

3545

7356

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

11.      

KN-E

3538

2475

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

12.      

KN-E

3532

3541

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

13.      

KN-E

3534

4961

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

14.      

KN-E

3531

3124

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

15.      

KN-E

3670

9761

Vodná plocha

1/1

16.      

KN-E

3528

2394

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

17.      

KN-E

3524

4792

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

18.      

KN-E

3522

11227

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

19.      

KN-E

3669

2782

Vodná plocha

1/1

20.      

KN-E

3529

417

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

21.      

KN-E

3530

1900

Zastavaná plocha a nádvoria

1/1

zapísaných na LV č. 2145 vedenom Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom pre okres: Námestovo, obec: ORAVSKÁ JASENICA, k.ú.: Oravská Jasenica, v rozsahu ako  je určené projektovou dokumentáciou kanalizačného potrubia vrámci projektu „Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.9 písm c) zákona o majetku obcí pre Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254, zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10544/L
10. Predaj pozemku parcela č. E – KN č. 3475/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 167 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z. ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedajú dielu č. 1 o výmere 16 m2 a dielu č. 2 o výmere 1 m2, ktoré vytvárajú novovytvorenú parcelu C-KN 159/2 zast.plocha o výmere 17 m2 ,
- pozemku parcela č. E – KN č. 3475/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 5643 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z. ale  len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandy s.r.o., zodpovedajú dielu č. 3 o výmere 38 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/12zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m2, dielu č. 4 o výmere 1m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/13 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 m2, a dielu č. 5 o výmere 12 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/14– zast. plochy a nádvoria o výmere 12 m2pre Žofiu Žofajovú rod. Ferancovú trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 52 za cenu 5 €/m2
11. Predaj pozemku parcela č. E – KN č. 3475/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 5643 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 7 o výmere 7 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1871/4- zast. plochy a nádvoria o výmere 7 m2 pre Petra Graňáka a Jarmilu Graňákovú, trvale bytom Oravská Jasenica 49, za cenu 5 €/m2
12. Žiadosť Vladimíra Trabalíka a KarinyTrabalíkovej o odkúpenie časti pozemku parcela č. E-KN 5002/1 o rozlohe 30 m2 – posúdenie žiadosti

13. Žiadosť Ivety Žofajovej o odkúpenie časti pozemku parc. č. 5001/1 o rozlohe cca 5 m2 – posúdenie žiadosti
14. Rekonštrukcia verejnej telefonnej siete Telekom – zaujatie stanoviska
15. Interpelácie poslancov
16. Záver.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.8 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovzákona je verejné.

UPOZORNENIE: Z dôvodu pandemie COVID 19 je povinnosťou všetkých účastníkov  prekrytie horných dýchacích ciest na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva a preukázania sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní.

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.