Pozvánka zasadanie OZ 11.12.2020

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF:
- pozvánka - ikona pdf d
- návrh rozpočtu 2021 - ikona pdf d

- plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev pre rok 2021 - ikona pdf d
- návrhy uznesenia - ikona pdf d
- VZN - miestny poplatok - na schvaľovanie - ikona pdf d
- VZN - náhradné odvádzanie vôd - na schvaľovanie - ikona pdf d
- VZN - náhradné zásobovanie vodou - na schvaľovanie - ikona pdf d
- VZN - nakladanie s odpadmi - na schvaľovanie - ikona pdf d
- VZN - školstvo financovanie dodatok č. 1 - na schvaľovanie - ikona pdf d
- VZN - žumpy vyprázdňovanie - na schvaľovanie - ikona pdf dV Or. Jasenici dňa 07.12.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                            

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 a § 30f odst.2  zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

      z v o l á v a m

     riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2020 t. j. v piatok o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce – na schválenie
5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- na schválenie
6. VZN 6/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou – dodatok č.1 – na schválenie
7. VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce – na schválenie
8. VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce – na schválenie
9. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce – na schválenie
10. Návrh rozpočtu na rok 2021 – na schválenie
11. Zrušenie uznesení č. 85/2014 bod B4,B6,B7,B8 zo dňa 19.9.2014
12. Odkupenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica zapísanú na LV č. 1848 a to parcelu E – KN č. 1826/2 – t. t. p. o výmere 1339 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o, zodpovedá dielu č. 11 o výmere 79 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/5 – zast. plochy a nádvoria o výmere 79 m2 od Žofie Žofajovej rod. Ferancovej, trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 52.
13. Odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica zapísanú na LV č. 2108 a to parcelu E – KN č. 1825/2 – orná pôda o výmere 513 m2, ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o, zodpovedajú dielu č. 12 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/6 – zast. plochy a nádvoria o výmere 11 m2 a dielu č. 14 o výmere 5 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 3475/8 – zast. plochy a nádvoria o výmere 5 m2 od Žofie Žofajovej rod. Ferancovej, trvale bytom Oravská Jasenica č.d. 52.
14. Odkúpenie nehnuteľnosti Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu C – KN č.  1871/2 – zast. plochy a nádvoria o výmere 495 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  548,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č.101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 9 o výmere 11 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/3  - zast. plochy a nádvoria o výmere 11 m2 od Petra Graňáka a Jarmily Graňákovej, trvale bytom Oravská Jasenica 49.
15. Kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica zapísanú na LV č. 772 a to parcelu E – KN č. 1871/2 – orná pôda o výmere 472 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o, zodpovedá dielu č. 13 o výmere 20 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3475/7 – zast. plochy a nádvoria o výmere 20 m2 od Jarmily Graňákovej rod. Graňákovej, trvale bytom Oravská Jasenica 49.
16. Zámer predaja pozemku parcela č.   E – KN č. 3475/1 – zast. plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z. o výmere 167 m2, ale len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedajú dielu č. 1 o výmere 16 m2 a dielu č. 2 o výmere 1 m2, ktoré vytvárajú novovytvorenú parcelu C-KN 159/2 zast.plocha o výmere 17 m2 pre p. Žofiu Žofajovú, trvale bytom Oravská Jasenica 52.
17. Zámer predaja pozemku parcela č.  E – KN č. 3475/2 – zast. plochy a nádvoria, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z., o výmere 5643 m2, ale  len v tých častiach, ktoré na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandy s.r.o., zodpovedajú dielu č. 3 o výmere 38 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/12 – zast. plochy a nádvoria o výmere 38 m2, dielu č. 4 o výmere 1m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/13 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1 m2, a dielu č. 5 o výmere 12 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C – KN č. 1825/14 – zast. plochy a nádvoria o výmere 12 m2 pre p. Žofiu Žofajovú, trvale bytom Oravská Jasenica 52.
18. Zámer predaja pozemku  parcela č. E – KN č. 3475/2 - zast. plochy a nádvoria, , ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z.,  o výmere 5643 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 101/2012, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 7 o výmere 7 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1871/4 - zast. plochy a nádvoria o výmere 7 m2 pre Petra Graňáka a Jarmilu Graňákovú, trvale bytom Oravská Jasenica 49.
19. Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu C – KN č.  1019/7 – orná pôda o výmere 954 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  1188,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 361/2020, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 1 o výmere 57 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1019/29  - orná pôda o výmere 57 m2 od Eugena Hvolku a Mgr. Adriany Hvolkovej rod. Kormanovej, trvale bytom Oravská Jasenica 414.
20. Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu E – KN č.  1019 – orná pôda o výmere 2119 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  1188,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 361/2020, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 4 o výmere 20 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 019/30  - orná pôda o výmere 20 m2 , a dielu č.5 o výmere 27 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1019/31  - orná pôda o výmere 27 m2 od Eugena Hvolku a Mgr. Adriany Hvolkovej rod. Kormanovej, trvale bytom Oravská Jasenica 414.
21. Kúpu  nehnuteľnosti  parcelu E – KN č.  3153 – trvalý trávny porast o výmere 1522 m2, nachádzajúcu sa v kat. úz. Oravská Jasenica, zapísanú na LV č.  1704,  ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 358/2020, vyhotoveného Brandys s.r.o., zodpovedá dielu č. 2 o výmere 86 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 3168/2  - trvalý trávny porast o výmere 86 m2 od Anny Madleňákovej rod. Ferancovej, trvale bytom Oravská Jasenica 117.
22. Prevzatie záložného práva na novovytvorenej parcele C - KN č. 1019/29 – orná pôda o výmere 57 m2 v prospech Tatrabanky a.s. Bratislava
23. Žiadosť p. Jana Smolára a Mgr. Viktórie Smolárovej o odkúpenie časti parcely 600/4

24. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev na rok 2021
25. Interpelácie poslancov
26. Záver.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citované zákona je verejné.

UPOZORNENIE: Z dôvodu pandémie COVID 19 je povinnosťou všetkých účastníkov  prekrytie horných dýchacích ciest na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.