Pozvánka zasadanie OZ 23.11.2020

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF:
- pozvánka - ikona pdf d
- dôvodové správy a návrhy uznesení - ikona pdf d
- nájom cintorín - ikona pdf d
- žiadosť CVČ Maják -ikona pdf d
- žiadosť KK Jaseň - ikona pdf d

 

V Or. Jasenici dňa 16.11.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                            

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 a § 30f odst.2  zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

      z v o l á v a m

     riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 23. novembra 2020 t. j. v pondelok 
                        o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie finančnej výpomoci pre Jozefa Kurťáka trvale bytom Oravská Jasenica na opravu domu po požiari.
5. Predaj parcely  C-KN 3598/7 zast.plocha o výmere 111 m2  a parcely C-KN 3598/6 o výmere 7 mako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm e) zákona č.138/1991 zb.z.pre Václava Feranca  a Emíliu Ferancovú obaja trvale bytom Oravská Jasenica č.d.111 – návrh na schválenie

6. Žiadosť p. Petra Čiernika, Oravská Jasenica 335 o odkúpenie časti pozemku parc.č. C-KN 1436/39
7. Žiadosť p. Dušana Laštíka, bytom Oravská Jasenica č.d.447 o odkúpenie časti pozemku parc.č. C-KN 378/1
8. Zmluva o prenájme pozemov parc.č. 500/1,501,802/50 pod cintorín medzi Združením bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo ako prenajímateľom a Obcou Oravská Jasenica ako nájomcom – schválenie
9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové útvary v CVČ Maják Námestovo.
10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre FK Oravan Oravská Jasenica
11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre Kynologický klub Jaseň Oravská Jasenica
12. Nákup kompostérov na zabezpečenie triedenia BRKO a biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti.
13. Interpelácie poslancov
14. Záver.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citované zákona je verejné.

UPOZORNENIE: Z dôvodu pandémie COVID 19 je povinnosťou všetkých účastníkov  prekrytie horných dýchacích ciest na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.