Pozvánka zasadanie OZ 12.10.2020

ZOBRAZIŤ POZVÁNKU ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa 05.10.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                            

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 a § 30f odst.2  zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

     riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 12. októbra 2020 t. j. v pondelok
                        o 17,30 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 – predkladá Ing. Marcela Prielomková, riaditeľ školy
5. Inominátna zmluva medzi Obcou Oravská Jasenica a nájomcom Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín o spolufinancovaní stavby „Oravská Jasenica, Lanov jarok – rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ – návrh na schválenie
6. Schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 40 000 € zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID 19
7. Predaj parcely  C-KN 3598/7 zast. plocha o výmere 111 m2  a parcely C-KN 3598/6 o výmere 7 mako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst.8 písm. e) zákona č.138/1991 zb.z. pre Václava Feranca  a Emíliu Ferancovú obaja trvale bytom Oravská Jasenica č. d. 111 – návrh na schválenie
8. Žiadosť p. Petra Čiernika, Oravská Jasenica 335 o odkúpenie časti pozemku parc. č. C-KN 1436/39
9. Žiadosť p. Dušana Laštíka, bytom Oravská Jasenica č.d.447 o odkúpenie časti pozemku parc. č. C-KN 378/1
10. Žiadosť o odkúpenie časti parcely C- KN 600/4 p. Jána Smolára a Mgr. Viktórie Smolárovej, bytom Oravská Jasenica č. d. 263
11. Interpelácie poslancov
12. Záver.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citované zákona je verejné.

UPOZORNENIE: Z dôvodu pandémie COVID 19 je povinnosťou všetkých účastníkov  prekrytie horných dýchacích ciest na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.