Pozvánka zasadanie OZ 17.7.2020-1

 

V Or. Jasenici dňa 06.07.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                            

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 a § 30f odst.2  zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 17. júla  t. j. v piatok o 19,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
4.Záver

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

 

Ing. Karol Graňák v. r
      starosta obce