Pozvánka zasadanie OZ 22.06.2020

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF: 
- pozvánka - ikona pdf d
- predkladacia správa - ikona pdf d
- záverečný účet obce - ikona pdf d
- zmluva č. 107/2020 - ikona pdf d
- dodatok č. 4 k zmluve o nájme  - ikona pdf d


V Or. Jasenici dňa 12.06.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                            

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 a § 30f odst.2  zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 22. júna  t. j. v pondelok o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prevzatie záložného práva na novovytvorenej parcele C - KN č. 3430/10 - zast. plochy a nádvoria o výmere 44 m2 v prospech Slovenskej sporiteľne a.s.
5. Dodatok č. 4 k zmluve o nájme, uzatvorenej 04.07.2005 medzi vlastníkom Obcou Oravská Jasenica a nájomcom Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín o prenájme „Rozšírenie vodovodu Za vodou, Oravská Jasenica“ v rozsahu: SO 01 Vodovod - vetva V – HDPE DN 110 v dĺžke 136,8 m.
6. Zmluva č. 107/2020 o postúpení investičných práv a povinností uzavretú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi postupujúcim Obcou Oravská Jasenica a preberajúcim Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín, o bezodplatné postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich z  rozhodnutia OU-NO-OSZP-2020/008376 vydaného Okresným úradom Námestovo, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 29.05.2020, na vybudovanie stavby „Oravská Jasenica, Lanov jarok – rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ v rozsahu: SO 01 Vodovod – potrubie HDPE DN 110 v dĺžke 248 m a SO 02 Splašková kanalizácia - potrubie plastové DN 250 o dĺžke 402 m
7. Záverečný účet obce za rok 2019
8. Žiadosť p. Dušana Jasenka, bytom Oravská Jasenica č. d. 404
9. Žiadosť p. Rudolfa Buchu, bytom Oravská Jasenica č. d. 438
10. Žiadosť p. Milana Jadroňa, bytom Oravská Jasenica č. d. 294
11. Odkúpenie – predaj časti pozemkov na základe GP č. 224/2018
12. Interpelácie poslancov
13. Záver.

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

 

Ing. Karol Graňák v. r
      starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.