Upozornenie

Na základe množiacich sa sťažností vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov a lesov na devastáciu takýchto pozemkov motocyklami, štvrkolkami a inými motorovými vozidlami, obecný úrad v Oravskej Jasenici upozorňuje všetkých, že jazdenie po ornej pôde, trvalých trávnych porastoch a lesoch mimo vyznačených poľných ciest a zastavaného územia obce je porušovaním §305 odst.2 trestného zákona, keďže celý kataster obce okrem jej zastavaného územia sa nachádza v chránenom krajinnom území Horná Orava a chránenom vtáčom území NATURA 2000 v II. a III. stupni ochrany prírody. Za takéto konanie môže byť páchateľovi uložený trest odňatia slobody až na 1 rok.

Celé znenie odstavca §305 odst.2 je nasledovné:

"Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok".

Kontrolu takýchto porušení robí štátna ochrana prírody a enviromentálna polícia SR. Preto apelujeme na všetkých, aby rešpektovali zákon a hlavne vlastnícke práva vlastníkov pozemkov.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.