Pozvánka zasadanie OZ 27.04.2020 -01

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF: 
- pozvánka - ikona pdf d
- k bodu 3 ikona pdf d
- k bodu 4 -
ikona pdf d
- k bodu 5 -ikona pdf d
- k bodu 6 - ikona pdf d 
- k bodu 7 - 
ikona pdf d
- k bodu 8 - 
ikona pdf d
- k bodu 9 - 
ikona pdf d
- k bodu 10 - 
ikona pdf d
- k bodu 11 - ikona pdf d


V Or. Jasenici dňa 20.04.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

                                            

             V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 a § 30f odst.2  zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo dňa 27.apríla  t. j. v pondelok o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Situácia v obci v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID19 – informácia starostu obce
4. Prognóza vývoja rozpočtu obce na rok 2020 – informácia starostu obce
5. Financovanie originálnych kompetencií obce v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou COVID 19- informácia starostu obce
6. Zrušenie zmena uznesenia číslo 08/2008 – návrh starostu obce
7. Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu Námestovo
8. VZN obce o poskytovaní dotácií – na schválenie
9. VZN obce o čase predaja – na schválenie
10. Žiadosť o odkúpenie obecného majetku – časti parcele E-KN 3598/1 o výmere 118 m2 pre Bc. Emíliu Ferancovú rod. Šatanovú, trvale bytom Oravská Jasenica č.d.111
11. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Oravská Jasenica a SSD a. s. Žilina – Schválenie
12. Interpelácia poslancov
13. Záver

 

Upozornenie :
Podľa § 48 odst.4 písmeno e zákona číslo 355/2007 Zb. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zasadnutie obecného zastupiteľstva vylúčená verejnosť. Verejnosť môže zasadnutie obecného zastupiteľstva sledovať na web stránke obce kliknutím na odkaz zastupiteľstvo a záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bude zverejnený v súlade s § 30f zákona číslo 369/1990 Zb. z.

Ing. Karol Graňák v. r
      starosta obce

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.