Pozvánka-zasadanie OZ 10.02.2020

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF: 
- pozvánka - ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa 31.01.2020

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 10. februára t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Schválenie Koncepcie práce s mládežou v obci Oravská Jasenica na roky 2020 – 2027 a Akčný plán na roky 2020 -2021.
 4. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 2.2017, Kód   výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18.na realizáciu projektu  s názvom Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica, ktorý bude realizovaný obcou Oravská Jasenica.
 • zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu  83 000,00 EUR
 1. Návrh poplatkov za prenájom kultúrneho domu.
 2. Odkúpenie pozemku od p. Petra Žofaja a manž. Márie Žofajovej rod. Vaterkovej bytom Oravská Jasenica 492 parcelné číslo 1019/13 o výmere 20 m2
 3. Značenie ulíc.
 4. Interpelácia poslancov.
 5. Záver

 

Ing. Karol Graňák v. r.
      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.