Pozvánka na riadne zasadanie OZ 18.11.2019

ZOBRAZIŤ pozvánku + prílohy vo formáte PDF: 
- pozvánka - ikona pdf d
- návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - ikona pdf d
- návrh VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou - ikona pdf d 
- návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci - ikona pdf d 
- zásady hospodárenia s financiami obce - ikona pdf d
- zásady hospodárenia s majetkom obce - ikona pdf d
- návrh úpravy poplatku za odpady - ikona pdf d 
- žiadosť CVČ Maják - ikona pdf d
- predkladacia správa - ikona pdf d
- zmluva o nájme (urbár) - ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa  11.11.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 18. novembra 2019 t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba komisií
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Realizácia kanalizácie Mutné, Oravské Veselé – Oravská Jasenica – predkladá Ing. Bakoš – výrobný riaditeľ OVS
6. VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. VZN obce o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
8. Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce
9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
10. Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov parcelné číslo 602/12, 602/13, 602/14, 602/15,602/16,602/18,603/3,603/4,604/6 v celkovej výmere 4993 m2 pre Rudolfa Buchu, bytom Oravská Jasenica č.d.438
11. Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov parcelné číslo 588/2, 588/4, 601/3,602/19, 602/23 602/24 ,602/27 ,603/7, 603/9, 603/10, 603/11 v celkovej výmere 3563 m2 pre Milana Jadroňa, bytom Oravská Jasenica č.d.294
12. Žiadosť CVČ Maják Námestovo o poskytnutie finančných prostriedkov na deti navštevujúce záujmové krúžky v CVČ Maják.
13. VZN obce o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Oravská Jasenica
14. Odstúpenie spoluvlastníkoch podielov od Lukáša Gajdoša, bytom Oravská Jasenica č.d.396 a Dávida Gajdoša, bytom Námestovo Slnečná 162/9 Námestovo, od každého ? -icu, v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kú obce Oravská Jasenica, zapísanej na LV číslo 547, parcele C-KN číslo 1357/5 zastavané plochy a nádvoria, ale len v tej časti, ktorá na základe GP číslo 34/2015 zodpovedá dielu č.2 o výmere 44 m2 a ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C-KN číslo 3430/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2.
15. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 35/40-in od Michala Gracíka, bytom Oravská Jasenica č.d.314 v nehnuteľnosti zapísanej na LV číslo 2277, parcelné číslo E-KN 1422, ale len v tej časti , ktorá na základe GP číslo 17883369-076/2014 vytvára parcele C-KN číslo 3431/12 o výmere 36 m2 za cenu 8,19 / m2 t. j. 257,04 € za celý podiel.
16. Zmluva o nájme medzi Združením bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica pozemkové spoločenstvo Oravská Jasenica a obcou Oravská Jasenica- predmetom nájmu sú pozemky parcelné číslo 803/46 a 803/47 – schválenie.
17. Zrušenie uznesení Obecného zastupiteľstva číslo 18/2015 bod B5 zo dňa 15.5.2015, 59/2016 zo dňa 17.10.2016,76/2016 zo dňa 9.12.2016, 94/2017 zo dňa 27.3.2017, 243/2018 zo dňa 8.10.2018, 238/2018 zo dňa 8.10.2018
18. Dotácia ZŠ s MŠ na plánované aktivity v rámci výchovno–vzdelávacej činnosti pre žiakov na rok 2020.
19. Informácie starostu obce
20. Interpelácia poslancov OZ.
21. Záver.

Ing. Karol Graňák v. r.
      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.