Pozvánka na riadne zasadanie OZ 25.09.2019

ZOBRAZIŤ PDF ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa  17.09.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 25. septembra 2019 t. j. v stredu o 18,45 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Voľba komisii.
3. Kontrola uznesení
4.  1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 20.04.2018, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na realizáciu projektu: Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi, ktorý bude realizovaný obcou Oravská Jasenica
     2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
     3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu 11 500,00 EUR
5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení časti parciel pod miestnu komunikáciu
6. Nákup samochodnej kosačky Hayter
7. Diskusia
8. Záver.


                               Ing. Karol Graňák v. r.
                                        starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.