Pozvánka na riadne zasadanie OZ 19.08.2019

ZOBRAZIŤ PDF ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa  09.08.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 19. augusta 2019 t. j. v pondelok o 19,00 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
2. Voľba komisii.
3. Kontrola plnenia uznesení
4. VZN- zmeny a doplnky č.1 – Územný plán Oravská Jasenica – schválenie

5. Zmeny rozpočtu obce
6. Podanie projektu a schválenie spolufinancovania projektu „ Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny obce a športového areálu z OP – programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 podprogramu 7.2. 
7. Podanie projektu a schválenie spolufinancovania projektu „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku „ zo zdrojov SFZ.
8. Vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou v obci - pozemky parcelné číslo E-KN 597/12 o výmere 49 m2 v celosti , E-KN parcelné číslo 597/13 v podiele 1/3 o výmere 43,33 m2, E-KN parcelné číslo 597/16 v podiele 2/3 o výmere 10,67 m2.
9. Žiadosť o prenájom priestorov Bearil s.r.o. Oravská Jasenica.
10. Žiadosť o prenájom obecného pozemku p. Mgr. Tatiany Bakaľovej, bytom Oravská Jasenica č. d. 451.
11. Označenie ulíc v obci
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia
14. Záver.

                               Ing. Karol Graňák v. r.
                                        starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.