Pozvánka na riadne zasadanie OZ 09.07.2019

                                                                                                                V Or. Jasenici dňa  01.07.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                          z v o l á v a m
                                                 riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo

 

             dňa 9. júla 2019 t. j. v utorok o 19,00 hodine v zasadačke Obecného úradu  

                                                                   v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba komisii.
  3. Predaj prebytočného majetku - kolesový traktor ZETOR typ 5245 evidenčné číslo NO394AB.
  4. Záver.

               Ing. Karol Graňák v. r.
                      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.