Pozvánka na riadne zasadanie OZ 10.06.2019

                                                                                                                V Or. Jasenici dňa  07.06.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                          z v o l á v a m
                                                 riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo

 

             dňa 10. júna 2019 t. j. v pondelok o 20,00 hodine v zasadačke Obecného úradu  

                                                                   v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba komisii.
  3. Schválenie záverečného účtu obce Oravská Jasenica rok 2018.
  4. VZN o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou - uznesenie nepodpísané starostom obce.
  5. Predaj pozemku parcelné č.  536/2 o výmere 60 m2 v zmysle § 9a písm. e zákona č. 138/1991 Zb. z. a v zmysle schváleného zámeru obce uznesením číslo 43/2019 p. Štefanovi Florkovi, trvale bytom Oravská Jasenica č. d. 408.
  6. Deň rodiny.
  7. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Oravská Jasenica za rok 2018
  8. Diskusia.
  9. Záver.

               Ing. Karol Graňák v. r.
                      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.