Pozvánka na riadne zasadanie OZ 27.05.2019

                                                                                                                V Or. Jasenici dňa  21.05.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                          z v o l á v a m
                                                 riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo

 

             dňa 27. mája 2019 t. j. v pondelok o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu  

                                                                   v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisii
 3. Schválenie programu
 4. Kontrola uznesení
 5. VZN o určení výšky resp. príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou
 6. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Oravská Jasenica
 7. Odkúpenie pozemku parc. č. 1425 vo výmere 107 m2 v podiele ? od Márie Medovej
 8. Odkúpenie pozemku parc. č. 1426 vo výmere 26 m2 od Mariána Kubiznu, Zdenky Pavčovej rod. Kubiznovej, Jozefa Kubiznu a Daniely Kormančíkovej, rod. Kubiznovej
 9. Odkúpenie pozemku parc. č. 11424/2 o výmere 75 m2 od Lukáša Laštíka
 10. Predaj pozemkov parc. č. 1436/60 – 1436/87 a 1436/53 v súlade s § 9a odst. 8 písm. e zákona č. 138/199 Zb. z. o majetku obcí ako prípady hodné osobitného zreteľa – schválenie zámeru
 11. Odkúpenie pozemkov parc. č. 1427/9, 1428/4, 1429/13, 1432/15-1432/17, 1436/88-1436/95, 1435/7, 1440/3, 1436/54
 12. Žiadosť o prenájom pozemku parc. č. KN-E 2869 pre Antona Poláka na poľnohospodárske účely – prerokovanie zámeru
 13. Žiadosť o podnájom časti pozemku v rozlohe 1000 m2 č. 814/8 pre Jazdecký klub Gália o. z. Oravská Jasenica
 14. Žiadosť p. Martina Kubiznu, Oravská Jasenica č. d. 27
 15. Žiadosť p. Milana Jadroňa a spoločnosti Expert Fenster s. r. o., Oravská Jasenica o prenájom časti pozemkov parc. č. E-KN 3637/1, E-KN č. 814/2, E-KN 5009 v celkovej výmere 3000 m2
 16. Žiadosť p. Júlie Graňákovej, Oravská Jasenica č. d. 225
 17. Schválenie spoluúčasti k žiadosti o dotáciu na projekt „Prestavba podkrovia HZ“
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

               Ing. Karol Graňák v. r.
                      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.