Výberové konanie - Riaditeľ - ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Or. Jasenica

                                                     Obec Oravská Jasenica
    podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
                       a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                                                     v y h l a s u j e

                                                výberové konanie na obsadenie funkcie

                                                                     riaditeľa

      Základnej školy s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici 141

                                s predpokladaným nástupom od 21. augusta 2019

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa §7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • získanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Osobitné predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní prvej atestácie resp. o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady,
 • doklad o dĺžke odbornej praxe,
 • profesijný životopis,
 • koncepcia rozvoja školy (v rozsahu minimálne 4 strany),
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že je zdravotne spôsobilý na výkon obsadzovanej funkcie.

 

Zaradenie do platovej triedy:

V zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1) zaradenie do 8 - 9 platovej triedy, plat v rozsahu 927,5 – 1038,50 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe a riadiaci príplatok, po skončení skúšobnej doby možnosť osobného príplatku.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do  03.06.2019 do 14:00 hod. na adresu zriaďovateľa:
Obec Oravská Jasenica,č.d.126,
029 64 Oravská Jasenica

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia v podateľni obecného úradu.
Obálku označte heslom „ Výberové konanie - ZŠ s MŠ M. Hamuljaka – neotvárať “.
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, oznámi rada školy najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
V prípade potreby bližších informácií : tel. č. 043/5525121, 0905355624 mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Oravskej Jasenici, 02.05.2019                                           

 

 Ing. Karol Graňák
     starosta obce

                 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.