Pozvánka na riadne zasadanie OZ 22.03.2019

                                                                                                                V Or. Jasenici dňa  18.03.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                          z v o l á v a m
                                                 riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo

 

             dňa 22. marca 2019 t. j. v piatok o 19,00 hodine v zasadačke Obecného úradu  

                                                                   v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov komisie
  4. Zámena pozemku vo vlastníctve obce parc.č.536/13 o výmere 7 m2 za pozemok parc. č. 536/12 o výmere 7 m2 vo vlastníctve p. Štefana Floreka – Návrh obce na schválenie
  5. Zámena pozemkov vo vlastníctve obce parc.č.535/6 o výmere 1 m2 , parc. č. 3407/17 o výmere 8 m2, parc. č. 600/13 o výmere 1 m2 za pozemky vo vlastníctve Marcela Kubicu a manželky Eriky Kubicovej rod. Siheľovej  č. 535/4 o výmere 1 m2 , parc. č. 535/5 o výmere 9 m2 – Návrh obce na schválenie
  6. Nákup použivaného autobusu od spoločnosti I.N.V.E.S.T a. s. Oravská Jasenica za 4 800,- €
  7. Oprava zrúteného cintorínskeho plota.
  8. Diskusia
  9. Záver

               Ing. Karol Graňák v. r.
                      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.