Pozvánka na riadne zasadanie OZ 25.02.2019

                                                                                                                V Or. Jasenici dňa  15.02.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                          z v o l á v a m
                                                 riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo

 

             dňa 25. februára 2019 t. j. v pondelok o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu  

                                                                   v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. VZN- Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce
 6. VZN- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 7. Zmena rozpočtu
 8. Príspevok pre p. Ľudmilu Žatkulákovú do denného stacinára sv. Z. Schelingovej v Námestove – návrh na schválenie
 9. Príspevok pre p. Aloiza Brontvaja do domova dôchodcov sv. Františka z Assisi v Trstenej – návrh na schválenie
 10. Zámena pozemku vo vlastníctve obce parc.č.536/13 o výmere 7 m2 za pozemok parc. č. 536/12 o výmere 7 m2 vo vlastníctve p. Štefana Floreka – Návrh obce na schválenie
 11. Zámena pozemkov vo vlastníctve obce parc.č.535/6 o výmere 1 m2 , parc. č. 3407/17 o výmere 8 m2, parc. č. 600/13 o výmere 1 m2 za pozemky vo vlastníctve Marcela Kubicu a manželky Eriky Kubicovej rod. Siheľovej  č. 535/4 o výmere 1 m2 , parc. č. 535/5 o výmere 9 m2 – Návrh obce na schválenie
 12. Žiadosť p. Štefana Floreka o odkúpenie pozemku parc. č. 536/2 o výmere 60 m2
 13. Podanie žiadosti o dotáciu na opravu umelej trávy na ihrisku a rozšírenie detského ihriska, schválenie spoluúčasti
 14. Posun pozemkov v miestnej časti Sihoť – návrh na riešenie situácie
 15. Stanovenie komisie pre návrh názvoslovia ulíc v obci
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

               Ing. Karol Graňák v. r.
                      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.