Pozvánka na riadne zasadanie OZ 28.01.2019

                                                                                                                V Or. Jasenici dňa  18.01.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                          z v o l á v a m
                                                 riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo

 

             dňa 28.januára  2019 t .j. v pondelok o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu  
                                                                   v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie – schválenie programu
 2. Odkúpenie nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/8 – trvalý trávny porast o výmere 677 m2, ale len v tých častiach, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenejparcele C – KN č. 1878/14 – trvalý trávny porast o výmere 40 m2 a C – KN č. 1878/15 – trvalý trávny porast o výmere 34m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,- €/m2, od  Pavla Čiernika rod. Čiernik, 19.06.1984, trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej nar. 04.07.1988, trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
  - odkúpenie  nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/10 – ostatné plochy o výmere 231 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele  C – KN č. 1878/16 – ostatné plochy o výmere 8 m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,- €/m2, od  Pavla Čiernika rod. Čiernik, nar. 19.06.1984,  trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej , trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo 
  odkúpenie  nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/11 – trvalý trávny porast o výmere 103 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C – KN č. 1878/17 – trvalý trávny porast o výmere 8 m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,- €/m2, od  Pavla Čiernika rod. Čiernik, nar. 19.06.1984, trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej nar. 04.07.1988, trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
  odkúpenie  nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/12 – trvalý trávny porast o výmere 781 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C – KN č. 1878/18 – trvalý trávny porast o výmere 51 m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,-€/m2, od Pavla Čiernika rod. Čiernik, 19.06.1984,  trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej, trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
 3. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení podľa neskorších predpisov.
 4. Prerokovanie výroku audítora za rok 2017.
 5. Diskusia
 6. Záver

               Ing. Karol Graňák v. r.
                      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.