Pozvánka na riadne zasadanie OZ 10.12.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                                                        V Or. Jasenici dňa 26.11.2018

         - poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

                                                                                   P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                                     z v o l á v a m
                                                       riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

                                  dňa 10. decembra 2018 t. j. v pondelok o 16,00 hodine v zasadačke Obecného úradu

s nasledovným programom :

1. Otvorenie – schválenie programu
2. VZN č. 12/2018 o miestnych daniach na území obce
3. VZN č. 11/2018 o dani z nehnuteľnosti na území obce
4. VZN č. 13/2018 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou.
5. VZN č. 14/2018 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
6. VZN č. 15/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou
7. VZN č. 16/2018 o podrobnostiach financovania materskej školy a školských zariadení zriadených obcou
8. Žiadosť o príspevok CVČ Maják pre financovanie voľnočasových aktivít
9. Žiadosť ZŠ s MŠ Oravská Jasenica o príspevok pre financovanie voľnočasových aktivít iba pre deti s trvalým pobytom v obci
10. Rozpočet obce na roky 2019-2021
11. Odkúpenie parcely C-KN 1901/13 od Jozefa Čiernika pod obecnú komunikáciu za cenu 1 €
12. Štatút obce
13. Žiadosť o prenájom pozemku parc. č. E-KN 2350 a E-KN 2351 pre p. A. Poláka
14. Odkúpenie parcely C-KN 596/12 pre Petra a Svetlanu Binekových
15. Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev
16. Odvolanie členov školskej rady
17. Voľba členov školskej rady
18. Komunitný plán služieb
19. Diskusia
20. Záver

                                         

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.