Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ 26.11.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                                                        V Or. Jasenici dňa  19.11.2018

         - novozvoleným poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

                                                                                   P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                                     z v o l á v a m
                                                       ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva dňa

                                  26. novembra 2018 t. j. v pondelok o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu

s nasledovným programom :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení, novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 10. Určenie platu starostu
 11. Diskusia
 12. Záver

                                         

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                  

     

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.