Pozvánka na OZ 29.10.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                                                        V Or. Jasenici dňa  23.10.2018

         - poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

                                                                                   P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                                     z v o l á v a m
                                                               riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

                                  29. októbra 2018 t. j. v pondelok o 18,00  hodine v zasadačke Obecného úradu

 

v  Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

  1. Otvorenie – schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. VZN číslo 10/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady - návrh.
  4. VZN číslo 09/2018 nakladaní s odpadmi na území obce - návrh
  5. Návrh poplatkov pre kultúrny dom
  6. Rôzne
  7. Záver

                                         

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

 

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                  

     

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.