Pozvánka na OZ 08.10.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                                                        V Or. Jasenici dňa  02.10.2018

         - poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

                                                                                   P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                                     z v o l á v a m

                                  8. októbra 2018 t. j. v pondelok o 17,00  hodine v zasadačke Obecného úradu

v  Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

 1. Otvorenie – schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.02/2014 o určení poplatku, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravská Jasenica
 4. VZN č. 8/2018 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva psími výkalmi  
 5. VZN č. 7/2018 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa
 6. VZN č. 6/2018 o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce.
 7. VZN č. 5/2018 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejne zelene.
 8. Dodatok č. 7/2018 k VZN číslo 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
 9. Dodatok č. 1 k VZN číslo 01/2015 o určení výstavby príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
 10. Žiadosť p. Štefana Floreka o odkúpenie pozemku parcelné číslo C-KN 536/2
 11. Žiadosť p.  Petra Laštíka o preplatenie výrobkov za rekonštrukcie priestorov, o výmene vchodových dverí a zhotovenie chodníka.
 12. Žiadosť obyvateľov časti obce Kapustisko o úprave cesty.
 13. Žiadosť p. Svetlany Binekovej o odkúpenie obecného  pozemku parcela C-KN 596/12.
 14. Žiadosť p. Pavla Maslaňáka o odkúpenie obecného  pozemku parcela číslo C-KN 596/7.
 15. Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na stavbu "Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica" - schválenie
 16. Zapísanie sa do výzvy WIFI pre Teba - schválenie
 17. Ponuka p. Jozefa Čiernika, bytom Oravská Jasenica 106 o odpredaj pozemku pod miestnu komunikáciu.
 18. Rôzne
 19. Záver                                                     

                                                                                    

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                  

     

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.