SSD - Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č. 1232 k.ú. Or. Jasenica

ssd2