Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Oravská Jasenica

Názov PDF
Územný plán obce Oravská Jasenica Zmeny a doplnky č. 1 - NÁVRH ikona pdf d
Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ikona pdf d
Oznámenie o strategickom dokumente a základné údaje ikona pdf d

 

Tabuľka PDF

Tab.1 Počet domov a bytov navrhovaných lokalitách
súvislosť s počtom obyv. E-3,7 N-3,5 obyv/1 byt (ZaDč.1 ÚPN-O Oravská Jasenica)

ikona pdf d
TAB.2 - zoznam doplnkov (zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Oravská Jasenica
ikona pdf d
TAB.3 - zoznam zmien (zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Oravská Jasenica ikona pdf d

Tab.4 - vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci ÚPD a k návrhom, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplanovaciu dokumentáciu (Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Oravská Jasenica)

ikona pdf d

 

Schéma PDF
Schéma zaväzných častí ikona pdf d
Schéma záväzných častí - náložka ZaD č1 ikona pdf d

 

Výkres PDF
Výkres širších vzťahov č. 1  ikona pdf d
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia a vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešné stavby č. 3 ikona pdf d
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia a verejnoprospešné stavby č. 4 ikona pdf d
Výkres riešenia verejného technického vybavenia a verejnoprospešné stavby č. 5 ikona pdf d
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov USES č. 6 ikona pdf d
Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery č. 7 ikona pdf d
   
Výkres č1_náložka ZaD č1 ikona pdf d
Výkres č3_náložka ZaD č1 ikona pdf d
Výkres č4_náložka ZaD č1 ikona pdf d
Výkres č5_náložka ZaD č1 ikona pdf d
Výkres č6_náložka ZaD č1 ikona pdf d
Výkres č7_náložka ZaD č1 ikona pdf d

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.