Pozvánka na OZ 25.06.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                                                        V Or. Jasenici dňa  11.06.2018

         - poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

                                                                                   P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                                     z v o l á v a m

                                  25. júna 2018 t. j. v pondelok o 19,30  hodine v zasadačke Obecného úradu

v  Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Záverečný účet obce Oravská Jasenica za rok 2017
4. Návrh rokovacieho poriadku
5. Návrh VZN o miestnom referende
6. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov
7. Zmluva o budúcej zmluve na odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou Rožkov potok od p. Pavla Čiernika, bytom Oravská Jasenica 335 a manželky Jany Čiernikovej, bytom Námestovo Rázusová 836/25
8. Žiadosť o zámenu pozemku C-KN  3446/6 o výmere 70 m2  za  C-KN 1322/155 o výmere 70 m2 medzi obcou Oravská Jasenica a p. Zdenkou Triebeľovou, bytom Klin č.d551 – zámer.
9. Žiadosť  p. Zdenky Triebeľovej , bytom Klin č.d 551 o odkúpenie  pozemku C-KN 3642/3 diel 4 o výmere 213 m2.
10. Uzatvorenie kúpnej zmluvy o budúcej zmluve medzi Obcou Oravská Jasenica a SSD a.s. Žilina na parcelu C-KN 3486/3 o výmere 5 m2 a C-KN 3486/4 o výmere 15 m2
11. Žiadosť o odkúpenie časti parcely C-KN 3429 o výmere  50 m2 pre p. Mgr. Tatianu Bakaľovu , bytom Oravská Jasenica č.d.451
12. Žiadosť p. Pavla Čiernika, bytom Oravská Jasenica č.d.335 a manž. Jany Čiernikovej , bytom Námestovo, Rázusová 836/25 navýšenie ceny za odkúpenie pozemkov dohodnutých v zmluve o budúcej kúpnej zmluve.
13. Výstavba vodovodu a kanalizácie Rožkov potok – zámer.
14. Zmena rozpočtu – Rekonštrukcia PZ, rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení vo futbalovom areáli, vodovod Rožkov potok, nákup kobercov MŠ.
15. Určenie poslancov OZ – Oravská Jasenica pre volebné obdobie 2018-2022.
16. Určenie rozsahu výkonu starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022.
17. Informácia o počte prijatých a neprijatých detí v MŠ – možnosti riešenia
18. Informácie starostu obce
19. Interpelácia poslancov
20. Záver

                                                                                    

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                  

     

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.