Informácia pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I. Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je:
? zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, 
? výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, 
? pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Kompletné informácie v prílohe