Oznámenie ku kolaudácii kanalizácie

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Príloha