Oznam

OZNAM

V zmysle § 10 odst. 7 zákona číslo 150/2013 o štátnom fonde rozvoja bývania a novely zákona číslo 244/2017 § 23 b) je možné požiadať o odpustenie 2.000,-€ na jedno dieťa z úveru poskytnutého na obstaranie bytu alebo rodinného domu. Týka sa to detí v čase trvania zmluvy ak zmluva o úvere bola uzatvorená do 31.12.2013.

Bližšie informácie u pani Cipovovej na mestskom úrade v Námestove
číslo telefónu:
043/5504723