Výberové konanie na miesto odborného zamestnanca spoločného školského úradu

OBEC ZÁKAMENNÉ, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56  Zákamenné

 

Obec Zákamenné zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Klimčíkom, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto odborného zamestnanca spoločného školského úradu

pre oblasť základných škôl a školských zariadení

 

Kvalifikačné predpoklady:

 1. a) kvalifikačné predpoklady pre učiteľstvo základnej školy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 2. b) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Pracovná náplň:

 1. výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
 2. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania základných škôl a školských zariadení, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
 3. vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov základných škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok,
 4. poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti základným školám a školským zariadeniam.

Miesto výkonu práce: Spoločný obecný úrad Zákamenné, Hattalova 1087, 029 01 Námestovo

Mzdové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovné podmienky: pracovný úväzok 1,0; pracovný čas 37,5 hodiny týždenne

Predpokladaný nástup podľa dohody, najskôr 01. 03. 2022

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť
 • riadiace organizačné a komunikatívne schopnosti
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
 • znalosť školskej legislatívy a súvisiacich právnych predpisov
 • práca s PC ( internet, Word, Excel)
 • zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Doplňujúce požadované doklady/informácie

 • úspešný kandidát výberového konania poskytne zamestnávateľovi na účel preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (zákon 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme). 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi osobne na Obecný úrad v Zákamennom, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné

najneskôr do 21. 02. 2022

v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – odborný zamestnanec školského úradu“ 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

 • Mgr. Peter Klimčík, starosta obce Zákamenné
 • Mobil: 0918142215, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Zákamennom 28. 01. 2022                                                           

                                                                                                               Mgr. Peter Klimčík, v.r.

                                                                                                            starosta obce Zákamenné

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.