Oravská vodárenská spoločnosť

 

Výzva na spoluprácu pri pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

 

Vážení občania - producenti odpadových vôd,

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín (OVS), prevádzkovateľ verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1, vo Vašej obci si Vás dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že novelizáciou zákona č. 442/2002 Zbierky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vznikla povinnosť všetkým vlastníkom stavieb alebo pozemkov, kde vznikajú odpadové vody a sú akumulované do žúmp, ich pripojiť na túto kanalizáciu najneskôr do konca roku 2021. Pripomíname, že platnosť tejto právnej úpravy je od 15. marca 2018, čiže už viac ako tri roky. Pred samotnou realizáciou pripojenia nehnuteľnosti je potrebné z Vašej strany doručiť vyplnené a potvrdené tlačivo "Prihláška splaškové odpadové vody", ktoré je na web-stránke OVS, prípadne konzultovať postup s poverenými zástupcami vodárenskej spoločnosti Ing. Ján Rončák, č.t.: 0905850599. Miesto ukončenia kanalizačnej prípojky k Vašej nehnuteľnosti je určené kanalizačnou šachtou.

Musíme Vás upozorniť, že po uplynutí tohto termínu OVS podá podnet na nesplnenie tejto povinnosti o pripojení na príslušný Okresný úrad, v ktorého kompetencii je riešenie tohto protiprávneho stavu. Za jeho nesplnenie hrozí uloženie pokuty pre právnické osoby (podnikateľov) vo výške 16.596€ a pre fyzické osoby (obyvateľstvo) vo výške 331€.

Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí odstrániť často nezákonný spôsob nakladania s odpadovými vodami naakumulovaných v žumpách a využije sa možnosť ich likvidácie cez vybudovanú kanalizáciu v kapacitne vyhovujúcich čistiarňach odpadových vôd.

 https://www.ovs.sk/subory/Prihlaska_splaskove%20O.V..pdf

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.