Menu

Pozvánka na riadne zasadanie OZ 17.06.2019

                                                                                                                V Or. Jasenici dňa  07.06.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                          z v o l á v a m
                                                 riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo

 

             dňa 17. júna 2019 t. j. v pondelok o 20,00 hodine v zasadačke Obecného úradu  

                                                                   v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba komisii.
 3. Schválenie záverečného účtu obce Oravská Jasenica rok 2018.
 4. VZN o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou - uznesenie nepodpísané starostom obce.
 5. Predaj pozemku parcelné č.  536/2 o výmere 60 m2 v zmysle § 9a písm. e zákona č. 138/1991 Zb. z. a v zmysle schváleného zámeru obce uznesením číslo 43/2019 p. Štefanovi Florkovi, trvale bytom Oravská Jasenica č. d. 408.
 6. Deň rodiny.
 7. Diskusia.
 8. Záver.

               Ing. Karol Graňák v. r.
                      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Pozvánka na riadne zasadanie OZ 27.05.2019

                                                                                                                V Or. Jasenici dňa  21.05.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                          z v o l á v a m
                                                 riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo

 

             dňa 27. mája 2019 t. j. v pondelok o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu  

                                                                   v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisii
 3. Schválenie programu
 4. Kontrola uznesení
 5. VZN o určení výšky resp. príspevku v MŠ a v školských zariadeniach zriadených obcou
 6. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Oravská Jasenica
 7. Odkúpenie pozemku parc. č. 1425 vo výmere 107 m2 v podiele ½ od Márie Medovej
 8. Odkúpenie pozemku parc. č. 1426 vo výmere 26 m2 od Mariána Kubiznu, Zdenky Pavčovej rod. Kubiznovej, Jozefa Kubiznu a Daniely Kormančíkovej, rod. Kubiznovej
 9. Odkúpenie pozemku parc. č. 11424/2 o výmere 75 m2 od Lukáša Laštíka
 10. Predaj pozemkov parc. č. 1436/60 – 1436/87 a 1436/53 v súlade s § 9a odst. 8 písm. e zákona č. 138/199 Zb. z. o majetku obcí ako prípady hodné osobitného zreteľa – schválenie zámeru
 11. Odkúpenie pozemkov parc. č. 1427/9, 1428/4, 1429/13, 1432/15-1432/17, 1436/88-1436/95, 1435/7, 1440/3, 1436/54
 12. Žiadosť o prenájom pozemku parc. č. KN-E 2869 pre Antona Poláka na poľnohospodárske účely – prerokovanie zámeru
 13. Žiadosť o podnájom časti pozemku v rozlohe 1000 m2 č. 814/8 pre Jazdecký klub Gália o. z. Oravská Jasenica
 14. Žiadosť p. Martina Kubiznu, Oravská Jasenica č. d. 27
 15. Žiadosť p. Milana Jadroňa a spoločnosti Expert Fenster s. r. o., Oravská Jasenica o prenájom časti pozemkov parc. č. E-KN 3637/1, E-KN č. 814/2, E-KN 5009 v celkovej výmere 3000 m2
 16. Žiadosť p. Júlie Graňákovej, Oravská Jasenica č. d. 225
 17. Schválenie spoluúčasti k žiadosti o dotáciu na projekt „Prestavba podkrovia HZ“
 18. Interpelácie poslancov
 19. Záver

               Ing. Karol Graňák v. r.
                      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Slávnosť DŇA MATIEK - 19.05.2019

                                                            deň matiek  
                       Srdečne pozývame všetky matky a staré mamy na SLÁVNOSŤ DŇA MATIEK,
                                                    ktorá sa uskutoční dňa 19.05.2019 t. j. v nedeľu
                                             o 14:00 hodine v kultúrnom dome v Oravskej Jasenici.

                                                                  Všetci ste srdečne vítaní.

Výberové konanie - Riaditeľ - ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Or. Jasenica

                                                     Obec Oravská Jasenica
    podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
                       a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                                                     v y h l a s u j e

                                                výberové konanie na obsadenie funkcie

                                                                     riaditeľa

      Základnej školy s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici 141

                                s predpokladaným nástupom od 21. augusta 2019

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa §7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • získanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Osobitné predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní prvej atestácie resp. o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady,
 • doklad o dĺžke odbornej praxe,
 • profesijný životopis,
 • koncepcia rozvoja školy (v rozsahu minimálne 4 strany),
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že je zdravotne spôsobilý na výkon obsadzovanej funkcie.

 

Zaradenie do platovej triedy:

V zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1) zaradenie do 8 - 9 platovej triedy, plat v rozsahu 927,5 – 1038,50 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe a riadiaci príplatok, po skončení skúšobnej doby možnosť osobného príplatku.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do  03.06.2019 do 14:00 hod. na adresu zriaďovateľa:
Obec Oravská Jasenica,č.d.126,
029 64 Oravská Jasenica

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia v podateľni obecného úradu.
Obálku označte heslom „ Výberové konanie - ZŠ s MŠ M. Hamuljaka – neotvárať “.
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, oznámi rada školy najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
V prípade potreby bližších informácií : tel. č. 043/5525121, 0905355624 mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Oravskej Jasenici, 02.05.2019                                           

 

 Ing. Karol Graňák
     starosta obce

                 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.