Menu

Pozvánka na riadne zasadanie OZ 25.02.2019

                                                                                                                V Or. Jasenici dňa  15.02.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                          z v o l á v a m
                                                 riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo

 

             dňa 25. februára 2019 t. j. v pondelok o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu  

                                                                   v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. VZN- Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce
 6. VZN- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 7. Zmena rozpočtu
 8. Príspevok pre p. Ľudmilu Žatkulákovú do denného stacinára sv. Z. Schelingovej v Námestove – návrh na schválenie
 9. Príspevok pre p. Aloiza Brontvaja do domova dôchodcov sv. Františka z Assisi v Trstenej – návrh na schválenie
 10. Zámena pozemku vo vlastníctve obce parc.č.536/13 o výmere 7 m2 za pozemok parc. č. 536/12 o výmere 7 m2 vo vlastníctve p. Štefana Floreka – Návrh obce na schválenie
 11. Zámena pozemkov vo vlastníctve obce parc.č.535/6 o výmere 1 m2 , parc. č. 3407/17 o výmere 8 m2, parc. č. 600/13 o výmere 1 m2 za pozemky vo vlastníctve Marcela Kubicu a manželky Eriky Kubicovej rod. Siheľovej  č. 535/4 o výmere 1 m2 , parc. č. 535/5 o výmere 9 m2 – Návrh obce na schválenie
 12. Žiadosť p. Štefana Floreka o odkúpenie pozemku parc. č. 536/2 o výmere 60 m2
 13. Podanie žiadosti o dotáciu na opravu umelej trávy na ihrisku a rozšírenie detského ihriska, schválenie spoluúčasti
 14. Posun pozemkov v miestnej časti Sihoť – návrh na riešenie situácie
 15. Stanovenie komisie pre návrh názvoslovia ulíc v obci
 16. Interpelácie poslancov
 17. Záver

               Ing. Karol Graňák v. r.
                      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Združenie bývalých urbarialistov Oravská Jasenica

                                                              P O Z V Á N K A

Výbor Združenia bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na zasadnutie zhromaždenia vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré bude konať:
dňa 17. marca 2019 t. j. v nedeľu o 13,00 hodine v kultúrnom dome Obce Oravská Jasenica.

 

Dokumenty na zobrazenie / stiahnutie:
- List členom pozemkového spoločenstva ikona pdf d 

- Pozvánka s programom a splnomocnením ikona pdf d 

- Stanovy schválené ustanovujúcim zhromaždením pozemkového spoločenstva dňa 23.02.2014 v znení dodatkov č. 1 a č. 2 ikona pdf d 

- Dodatok č. 2 k Stanovám Združenia bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo ikona pdf d 

- Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti ikona pdf d 

- Dodatok č. 2 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti ikona pdf d
 

Pozvánka na riadne zasadanie OZ 28.01.2019

                                                                                                                V Or. Jasenici dňa  18.01.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

                                                                          z v o l á v a m
                                                 riadne zasadanie obecné zastupiteľstvo

 

             dňa 28.januára  2019 t .j. v pondelok o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu  
                                                                   v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie – schválenie programu
 2. Odkúpenie nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/8 – trvalý trávny porast o výmere 677 m2, ale len v tých častiach, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenejparcele C – KN č. 1878/14 – trvalý trávny porast o výmere 40 m2 a C – KN č. 1878/15 – trvalý trávny porast o výmere 34m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,- €/m2, od  Pavla Čiernika rod. Čiernik, 19.06.1984, trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej nar. 04.07.1988, trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
  - odkúpenie  nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/10 – ostatné plochy o výmere 231 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele  C – KN č. 1878/16 – ostatné plochy o výmere 8 m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,- €/m2, od  Pavla Čiernika rod. Čiernik, nar. 19.06.1984,  trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej , trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo 
  odkúpenie  nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/11 – trvalý trávny porast o výmere 103 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C – KN č. 1878/17 – trvalý trávny porast o výmere 8 m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,- €/m2, od  Pavla Čiernika rod. Čiernik, nar. 19.06.1984, trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej nar. 04.07.1988, trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
  odkúpenie  nehnuteľnosti  nachádzajúcu sa v kat. úz. Námestovo, zapísanú na liste vlastníctva č. 5251 pod A ako parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 1878/12 – trvalý trávny porast o výmere 781 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 310/2018, vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, zodpovedá novovytvorenej parcele C – KN č. 1878/18 – trvalý trávny porast o výmere 51 m2 do svojho výlučného vlastníctva za cenu 3,-€/m2, od Pavla Čiernika rod. Čiernik, 19.06.1984,  trvale bytom: Oravská Jasenica 335, 029 64 Oravská Jasenica a manželky Jany Čiernikovej, rod. Prozbíkovej, trvale bytom Rázusová 836/25, 029 01 Námestovo
 3. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení podľa neskorších predpisov.
 4. Prerokovanie výroku audítora za rok 2017.
 5. Diskusia
 6. Záver

               Ing. Karol Graňák v. r.
                      starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.