Odborný lesný hospodár

Zabezpečenie odborného lesného hospodára

Upozorňujeme občanov že na úradnej tabuli obce bola zverejnená VÝZVA Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného úradu na zabezpečenie odborného lesného hospodárenia v lesoch a podanie návrhu a zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4 a odstavec 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Zb. z. o lesoch. 

Upozorňujeme občanov, aby si vo vlastnom záujme na obecnom úrade skontrolovali akých pozemkov sa predmetná výzva týka. Všetky potrebné informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade.

Výzva na zabezpečenie OLH - ikona pdf d

Žiadosť o zradenie dočasnej úradnej tabule - ikona pdf d 

Príloha č.1 - parcely - ikona pdf d 

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 18.02.2022

Zobraziť PDF súbor - ikona pdf d

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v termíne 18.02.2022 od 7:30 do 13:30 bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie.

Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v prílohách.

 Stredoslovensk distribun 18022022

Úradné hodiny počas Vianočných sviatkov 2021

Úradné hodiny počas Vianočných sviatkov

Z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov obecného úradu budú úradne hodiny upravené nasledovne: 

         
 

21.12.2021 – 27.12.2021

 

ZATVORENÉ

 
 

28.12.2021

 

od 07:00 do 15:00

 
 

29.12.2021 – 31.12.2021

 

ZATVORENÉ

 
 

03.01.2022 - 07.01.2022

 

ZATVORENÉ

 

 

v nevyhnutných prípadoch volajte:

0911 296 058 – Ferancová

0905 147 679 – Pavčová    

   0908 514 778 - Trabalíková

Darujme si Vianoce

OZNAM ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Darujme si Vianoce (výzva obyvateľom)

Situácia v nemocniciach je kritická.

Pľúcne ventilácie sú naplno obsadené zväčša neočkovanými pacientami, ktorí bojujú o život.

Nemocnice nedokážu liečiť pacientov s inými chorobami.

Žilinský samosprávny kraj vyzýva obyvateľov, aby zvážili očkovanie a vyhli sa tak zákernému priebehu ochorenia Covid-19.

Vírus je pre vaše telo veľký a neznámy experiment, o ktorom nikto dopredu nevie, ako sa s ním vysporiada.

Nakaziť sa vírusom bez očkovania znamená podstúpiť značné riziko ohrozenia vlastného života a chronických následkov po jeho prekonaní.

Vakcína Vám, naopak, pomôže ochorenie prekonať s oveľa ľahším priebehom a následkami.

Nezabúdajte, že vírus si nevyberá len slabých a chorých, ale i zdravých a vitálnych.

Neohrozujme naše životy a životy našich blízkych.

Očkovanie je zodpovedná voľba pre vás, vašich najbližších, ale i celú spoločnosť.

Termíny očkovaní ŽSK ikona pdf d

 

Oravská vodárenská spoločnosť

 

Výzva na spoluprácu pri pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu

 

Vážení občania - producenti odpadových vôd,

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín (OVS), prevádzkovateľ verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1, vo Vašej obci si Vás dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že novelizáciou zákona č. 442/2002 Zbierky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vznikla povinnosť všetkým vlastníkom stavieb alebo pozemkov, kde vznikajú odpadové vody a sú akumulované do žúmp, ich pripojiť na túto kanalizáciu najneskôr do konca roku 2021. Pripomíname, že platnosť tejto právnej úpravy je od 15. marca 2018, čiže už viac ako tri roky. Pred samotnou realizáciou pripojenia nehnuteľnosti je potrebné z Vašej strany doručiť vyplnené a potvrdené tlačivo "Prihláška splaškové odpadové vody", ktoré je na web-stránke OVS, prípadne konzultovať postup s poverenými zástupcami vodárenskej spoločnosti Ing. Ján Rončák, č.t.: 0905850599. Miesto ukončenia kanalizačnej prípojky k Vašej nehnuteľnosti je určené kanalizačnou šachtou.

Musíme Vás upozorniť, že po uplynutí tohto termínu OVS podá podnet na nesplnenie tejto povinnosti o pripojení na príslušný Okresný úrad, v ktorého kompetencii je riešenie tohto protiprávneho stavu. Za jeho nesplnenie hrozí uloženie pokuty pre právnické osoby (podnikateľov) vo výške 16.596€ a pre fyzické osoby (obyvateľstvo) vo výške 331€.

Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí odstrániť často nezákonný spôsob nakladania s odpadovými vodami naakumulovaných v žumpách a využije sa možnosť ich likvidácie cez vybudovanú kanalizáciu v kapacitne vyhovujúcich čistiarňach odpadových vôd.

 https://www.ovs.sk/subory/Prihlaska_splaskove%20O.V..pdf

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.