Menu

Pozvánka na OZ 08.10.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                                                        V Or. Jasenici dňa  02.10.2018

         - poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

                                                                                   P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                                     z v o l á v a m

                                  8. októbra 2018 t. j. v pondelok o 17,00  hodine v zasadačke Obecného úradu

v  Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

 1. Otvorenie – schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. VZN č. .......2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.02/2014o určení poplatku, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravská Jasenica
 4.  Návrh VZN č. ..... o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva psími výkalmi  
 5. Návrh VZN č.  ...... 2018 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa
 6. Návrh VZN č. ..... 2018 o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce.
 7. VZN č. ......2018 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejne zelene.
 8. VZN č. ....... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
 9. Žiadosť p. Štefana Floreka o odkúpenie pozemku parcelné číslo C-KN 536/2
 10. Žiadosť p.  Petra Laštíka o preplatenie výrobkov za rekonštrukcie priestorov, o výmene vchodových dverí a zhotovenie chodníka.
 11. Žiadosť obyvateľov časti obce Kapustisko o úprave cesty.
 12. Žiadosť p. Svetlany Binekovej o odkúpenie obecného  pozemku parcela C-KN 596/12.
 13. Žiadosť p. Pavla Maslaňáka o odkúpenie obecného  pozemku parcela číslo C-KN 596/7.
 14. Rôzne
 15. Záver

Záver                                                              

                                                                                    

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                  

     

Odovzdanie kandidátskych listín: poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce

Kandidátske listiny na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce sa preberajú na obecnom úrade v pracovnej dobe od 07:00 hodiny do 15:00 hodiny. Po pracovnej dobe môžete svoje kandidátske listiny odovzdať u pani Mgr. Eleny Ferancovej na adrese 029 64 Oravská Jasenica č. d. 355, číslo telefónu: 0918 287 989. Kandidátske listiny sa odovzdávajú do 11.09.2018 do 24:00 hodiny.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 03. augusta 2018

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE


                                                                                                                                                     Námestovo č.1250, 02901 Námestovo

                      •                                •

                                       Podľa rozdeľovníka

                                                                                                    •                                •

Váš list číslo/zo dňa                                Naše číslo                                Vybavuje/linka                               Námestovo

ORHZ-NO1-144-008/2018

mjr. Ing. Bakaľa/490

3.8.2018

Vec

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s § 4 písm. b) a s

§ 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                                       v územnom obvode okresu Námestovo

                                           od 3. augusta 2018, 16:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vznikupožiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov,stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannompásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších


predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať  časový harmonogram s  určením trasy pochôdzok  a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňoupožiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste    v závislosti od plochy lesnýchporastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinnýzásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmäna:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkostiobjektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šíreniapožiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Námestove mjr. Ing. Peter Bakaľa v. r.

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2018 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.