Menu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 15. júna 2018

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE


                                                                                                                                                     Námestovo č.1250, 02901 Námestovo

                      •                                •

                                       Podľa rozdeľovníka

                                                                                                    •                                •

Váš list číslo/zo dňa                                Naše číslo                                Vybavuje/linka                               Námestovo

ORHZ-NO1-144-006/2018

mjr. Ing. Bakaľa/490

14.6.2018

Vec

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s § 4 písm. b) a s

§ 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Námestovo od 15. júna 2018, od 07:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vznikupožiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov,stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannompásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších


predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať  časový harmonogram s  určením trasy pochôdzok  a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňoupožiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste    v závislosti od plochy lesnýchporastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinnýzásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmäna:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkostiobjektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šíreniapožiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Námestove mjr. Ing. Peter Bakaľa v. r.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 13.06.2018

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE


                                                                                                                                                     Námestovo č.1250, 02901 Námestovo

                        

                                      * Podľa rozdeľovníka*

                                                                                                

Váš list číslo/zo dňa             Naše číslo                 Vybavuje/linka                  Námestovo

ORHZ-NO1-144-005/2018

mjr. Ing. Bakaľa/490

13.6.2018

Vec

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s § 4 písm. b) a s

§ 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                                                         

                                                                                 O D V O L Á V A

                                         ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                                                 v územnom obvode okresu Námestovo

                                                            od 13. júna 2018, 07:00 hod. 

 

         Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 13.05.2018.

 

 

 

Riaditeľ Okresného riaditeľstva

                Hasičského a záchranného zboru v Námestove

                                  mjr. Ing. Peter Bakaľa v. r.

Pozvánka na OZ 25.06.2018

           Starosta obce
           Oravská Jasenica

                                                                                                                                        V Or. Jasenici dňa  11.06.2018

         - poslancom OZ
         - kontrolórovi OZ

               

                                                                                   P O Z V Á N K A 

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                  

                                                                                     z v o l á v a m

                                  25. júna 2018 t. j. v pondelok o 19,30  hodine v zasadačke Obecného úradu

v  Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Záverečný účet obce Oravská Jasenica za rok 2017
4. Návrh rokovacieho poriadku
5. Návrh VZN o miestnom referende
6. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov
7. Zmluva o budúcej zmluve na odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou Rožkov potok od p. Pavla Čiernika, bytom Oravská Jasenica 335 a manželky Jany Čiernikovej, bytom Námestovo Rázusová 836/25
8. Žiadosť o zámenu pozemku C-KN  3446/6 o výmere 70 m2  za  C-KN 1322/155 o výmere 70 m2 medzi obcou Oravská Jasenica a p. Zdenkou Triebeľovou, bytom Klin č.d551 – zámer.
9. Žiadosť  p. Zdenky Triebeľovej , bytom Klin č.d 551 o odkúpenie  pozemku C-KN 3642/3 diel 4 o výmere 213 m2.
10. Uzatvorenie kúpnej zmluvy o budúcej zmluve medzi Obcou Oravská Jasenica a SSD a.s. Žilina na parcelu C-KN 3486/3 o výmere 5 m2 a C-KN 3486/4 o výmere 15 m2
11. Žiadosť o odkúpenie časti parcely C-KN 3429 o výmere  50 m2 pre p. Mgr. Tatianu Bakaľovu , bytom Oravská Jasenica č.d.451
12. Žiadosť p. Pavla Čiernika, bytom Oravská Jasenica č.d.335 a manž. Jany Čiernikovej , bytom Námestovo, Rázusová 836/25 navýšenie ceny za odkúpenie pozemkov dohodnutých v zmluve o budúcej kúpnej zmluve.
13. Výstavba vodovodu a kanalizácie Rožkov potok – zámer.
14. Zmena rozpočtu – Rekonštrukcia PZ, rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení vo futbalovom areáli, vodovod Rožkov potok, nákup kobercov MŠ.
15. Určenie poslancov OZ – Oravská Jasenica pre volebné obdobie 2018-2022.
16. Určenie rozsahu výkonu starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022.
17. Informácia o počte prijatých a neprijatých detí v MŠ – možnosti riešenia
18. Informácie starostu obce
19. Interpelácia poslancov
20. Záver

                                                                                    

                                                                                                                         Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                                                              starosta obce

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.                                                                  

     

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 31. mája 2018

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE


                                                                                                                                                     Námestovo č.1250, 02901 Námestovo

                      •                                •

                                       Podľa rozdeľovníka

                                                                                                    •                                •

Váš list číslo/zo dňa                                Naše číslo                                Vybavuje/linka                               Námestovo

ORHZ-NO1-144-004/2018

mjr. Ing. Bakaľa/490

31.5.2018

Vec

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s § 4 písm. b) a s

§ 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Námestovo od 31. mája 2018, 06:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vznikupožiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov,stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannompásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších


predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať  časový harmonogram s  určením trasy pochôdzok  a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňoupožiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste    v závislosti od plochy lesnýchporastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinnýzásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmäna:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkostiobjektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šíreniapožiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Námestove mjr. Ing. Peter Bakaľa v. r.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 07. mája 2018

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE


                                                                                                                                                     Námestovo č.1250, 02901 Námestovo

                                        •                                •

                                       Podľa rozdeľovníka

                   •                                •

Váš list číslo/zo dňa                                Naše číslo                                Vybavuje/linka                               Námestovo

ORHZ-NO1-144-002/2018

mjr. Ing. Bakaľa/490

7.5.2018

Vec

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s § 4 písm. b) a s

§ 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002

Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Námestovo od 7. mája 2018, 15:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

z a k a z u j e najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vznikupožiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov,stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannompásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších


predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať  časový harmonogram s  určením trasy pochôdzok  a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňoupožiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste    v závislosti od plochy lesnýchporastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinnýzásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmäna:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkostiobjektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šíreniapožiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskútechniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestoryainévozidlá,ktorésapoužívajúnaspracovaniedrevaazvyškovpoťažbe.Tietopracovné stroje vybaviť účinným zachytávačomiskier.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Námestove mjr. Ing. Peter Bakaľa v. r.

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2018 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.