Menu

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:  - Personalista a účtovník v Základnej škole s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica

Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica č. 141

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: 
- Personalista a účtovník v Základnej škole s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica

Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141 vyhlasuje:
Výberové konanie číslo: VK č. 1/03/2019
Kraj: Žilinský
Názov pozície: Personalista a účtovník
Počet voľných miest: 1
Termín výberového konania: 18. novembra 2019 o 16.00 hod. v budove školy
Miesto výkonu práce: Oravská Jasenica 141
Termín nástupu: 2. december 2019 počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky

Požiadavky na zamestnanca:
minimálne úplné stredné vzdelanie - ekonomické, účtovníctvo
praktické skúsenosti so spracovaním miezd a mzdovej agendy v školstve,
praktické skúsenosti so spracovaním podvojného účtovníctva v rozpočtovej organizácii

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- profesionálny a zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam,
- samostatnosť, precíznosť, spoľahlivosť,
- potrebná znalosť legislatívy podmienkou,
- profesijná mlčanlivosť podmienkou,
- vítaná znalosť v programe VEMA a WIN IBEU.

Mzdové a osobitné podmienky
* podľa platných platových predpisov vo verejnej správe v závislosti od dosiahnutého vzdelania, dĺžky praxe, náročnosti a zodpovednosti za prácu,
* sociálna starostlivosť v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní
Životopis a motivačný list je potrebné zaslať do 8. novembra 2019 do 15.00 hod. na adresu Základná škola s MŠ M. Hamuljaka, Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica.
Každý uchádzač o pracovnú pozíciu, ktorý spĺňa požadované kritériá, bude telefonicky kontaktovaný a pozvaný na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 18. novembra 2019 (pondelok) o 16.00 hod. v budove školy.                                                                                      

Ing. Marcela Prielomková, RŠ

 

0č.t.: 043/5525115  bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.   expozitúra Námestovo                          
029 64 Oravská Jasenica  141    č.ú.: SK24 5600 0000 0040 4086 3001  E-MAIL:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.       
IČO: 37810308
   DIČ: 2021646759

Pozvánka na riadne zasadanie OZ 25.09.2019

ZOBRAZIŤ PDF ikona pdf d

V Or. Jasenici dňa  17.09.2019

- poslancom OZ
- kontrolórovi OZ

               

                                P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

                          z v o l á v a m
  riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

 

dňa 25. septembra 2019 t. j. v stredu o 18,45 hodine v zasadačke
Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Voľba komisii.
3. Kontrola uznesení
4.  1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 20.04.2018, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na realizáciu projektu: Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi, ktorý bude realizovaný obcou Oravská Jasenica
     2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
     3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu 11 500,00 EUR
5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení časti parciel pod miestnu komunikáciu
6. Nákup samochodnej kosačky Hayter
7. Diskusia
8. Záver.


                               Ing. Karol Graňák v. r.
                                        starosta obce

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods. 4 citované zákona je verejné.

Zber elektroodpadu pondelok 16.09.2019

Oznamujeme občanom, že dňa 16. septembra 2019 t. j. v pondelok sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu.

 

- práčky                            - vysávače

- chladničky                      - žehličky

- elektrické pece               - mikrovlnné rúry

- rádia                               - počítače

- monitory                         - tlačiarne

- televízory                          atď. .......

 

Elektroodpad si nachystajte najneskôr v pondelok ráno napred svojich rodinných domov.

ZŠ s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica - Voľné pracovné miesto - Školský psychológ

Voľné pracovné miesto - ŠKOLSKÝ   PSYCHOLÓG
Pracovná pozícia: Školský psychológ   
Úväzok: 50%
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 09/2019
Kvalifikačné predpoklady
- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch

Dátum predloženia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 13. septembra 2019.
Predloženie žiadosti poštou alebo osobne. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.
Na adresu:
Základná škola s MŠ M. Hamuljaka
Oravská Jasenica 141, 029 64 Oravská Jasenica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.