Zmluvy 2018

Číslo  Popis  partner  PDF Dátum zverejnenia 
54/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Námestovo ikona pdf d 18.12.2018
53/2018 Kúpna zmluva Jozef Čiernik ikona pdf d 18.12.2018
52/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Súkromná základná umelecká škola ikona pdf d 20.11.2018
51/2018 Autorská zmluva RNDr. Matej Masný, PhD. ikona pdf d 05.11.2018
50/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov Mária Turicová ikona pdf d 19.10.2018
49/2018 Dohoda č. 18/21/010/5 ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d 15.10.2018
48/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov Peter Laštík ikona pdf d 15.10.2018
47/2018 Zmluva o nájme Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo ikona pdf d  15.10.2018
46/2018 Zmluva o dielo - dodávka služieb - Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica - projekčné práce DHI SLOVAKIA, s. r. o. ikona pdf d 09.10.2018
45/2018 Zmluva o dielo - vybudovanie miestneho rozhlasu ulíc Lanov Jarok, Pod Brabírka, Brabírka Z-mont, sro ikona pdf d 28.09.2018
44/2018 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Zdeno Mišutka ikona pdf d
43/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby - denný stacionár Spišská katolícka charita ikona pdf d 28.09.2018
42/2018 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a. s. ikona pdf d 27.09.2018
41/2018 Zmluva o dielo - výrobe a dodávke neperiodickej publikácie CORETA, as ikona pdf d 24.09.2018
40/2018 Darovacia zmluva MBM Group as ikona pdf d 20.09.2018
39/2018 Zámenná zmluva František Čiernik, Jozef Rončák ikona pdf d 18.09.2018
38/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany (PO) PYROKOMPLEX s. r. o. ikona pdf d
37/2018 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/060/240 zo dňa 23.03.2018 ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d 05.09.2018
36/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 84/O/OK-2018 Žilinský samosprávny kraj ikona pdf d 31.08.2018
35/2018 Kúpna zmluva Stredoslovenská distribučná, a.s. ikona pdf d 23.08.2018
34/2018 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií MAKTROAUDIT s. r. o. ikona pdf d 16.08.2018
33/2018 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií RDS Group s. r. o. ikona pdf d 16.08.2018
32/2018 Zmluva o dielo - SO3.1 Rožkov potok - rozšírenie vodovodu Canstav s. r. o. ikona pdf d 10.08.2018
31/2018 Zámenná zmluva Zdenka Triebeľová ikona pdf d 19.07.2018
30/2018 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia šatne a sociálnych zariadení vo futbalovom areále Z-mont s. r. o. ikona pdf d 03.07.2018
29/2018 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Pavol Čiernik a Jana Čierniková ikona pdf d 27.06.2018
28/2018 Rámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na územi obce Brantner Fatra s. r. o. ikona pdf d 26.06.2018
27/2018 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000940-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  ikona pdf d 01.06.2018
26/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GEOD-D-18-0266 GEODETICCA, s. r. o. ikona pdf d 24.05.2018
25/2018 Zmluva č. 445/2018 o postúpení investičných práv a povinností uzveretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. ikona pdf d 09.05.2018
24/2018 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice Z-mont, s. r. o. ikona pdf d 07.05.2018
23/2018 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201815999_Z Brantner Fatra, s. r. o. ikona pdf d 04.05.2018
22/2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Or. Jasenica Slovenský futbalový zväz ikona pdf d 04.05.2018
21/2018 Dodatok č. 11 k zmluve č. 2004219/435 - Zmena produktu služby flexi NET DSI DATA s. r. o. ikona pdf d 23.04.2018
20/2018 Dodatok č. 10 k zmluve č. 2004219/435 - Úprava viazanosti služby flexi NET DSI DATA s. r. o. ikona pdf d 23.04.2018
19/2018 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s. ikona pdf d 20.04.2018
18/2018 Zmluva č. 38 249 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR ikona pdf d 18.04.2018
17/2018 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 08.11.2017 Ferancová M., Madleňák A., Prielomek I., Laštík Š., Feranec F., Ferancová A. ikona pdf d 12.04.2018
16/2018 Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činnosti, administratívna, normotvorná a právna pomoc MOAD, s. r. o. ikona pdf d 11.04.2018
15/2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár Spišská katolícka charita ikona pdf d 11.04.2018
14/2018 Zmluva o dielo Z-mont s. r. o. ikona pdf d 09.04.2018
13/2018 Mandátna zmluva Ing. Jozef Šuľak ikona pdf d 28.03.2018
12/2018  Dohoda č. 18/21/060/240 ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d  23.03.2018
11/2018 Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Stredoslovenská energetika, a. s. ikona pdf d 19.02.2018
10/2018 Zmluva č. ZO/2018Z6412 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Osobnyudaj.sk, s. r. o. ikona pdf d 15.02.2018
9/2018 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78 Ministerstvo životného prostredia SR ikona pdf d 13.02.2018
8/2018 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 19.12.2017 Jozef Čiernik ikona pdf d 02.02.2018
7/2018 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA ELT Management Company Slovakia s. r. o. ikona pdf d 29.01.2018
6/2018 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a. s. ikona pdf d 15.01.2018
5/2018 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a. s. ikona pdf d 15.01.2018
4/2018 Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie Auto komplet - produkt č. 572 Kooperativa poisťovňa, a. s. ikona pdf d 04.01.2018
3/2018 Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie Auto komplet - produkt č. 572 Kooperativa poisťovňa, a. s. ikona pdf d 04.01.2018
2/2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Komunálna poisťovňa, a. s. ikona pdf d 04.01.2018
1/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE-Distribúcia, a. s. ikona pdf d 02.01.2018
 52/2017  Úverová zmluva č. 288606-2017 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  ikona pdf d 02.01.2018
53/2017  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 288606-2017 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  ikona pdf d 02.01.2018
54/2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 288606-2017 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  ikona pdf d 02.01.2018

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.