Menu
Obec Oravská Jasenica
ObecOravská Jasenica

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.09.2023

obrázok

Starosta obce Oravská Jasenica v zmysle § 13 ods.4, písmena a/ a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369 zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 25.09.2023 t.j. pondelok o 18:30 hod. v zasadačke obecného úradu v Oravskej Jasenici

obrázok  Starosta obce  Oravská Jasenica

                                                                           V Or. Jasenici dňa  08.09.2023

             - poslancom OZ

   -  kontrolórovi OZ

               

                                                           P O Z V Á N K A 

 

 V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

25. 9.2023 t. j. v pondelok  o 18.30  hodine v zasadačke Obecného úradu

v  Oravskej Jasenici s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola uznesení
 4. Zásady hospodárenie a nakladania s majetkom obce
 5. Zrušenie uznesenia č.51/2023 (zámer predaja pozemkov verejnou súťažou)
 6.  Predaj nehnuteľností ,v súlade s § 9a odst.8 písm. e ,zákona č.138/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, vo výlučnom vlastníctve obce Oravská Jasenica nachádzajúcich sa v kat. území obce Oravská Jasenica,                                     a) zapísaná na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo E-KN 5002/2 – zastavaná plocha o výmere 87 m2 a to len tú jej časť, ktorá na základe geometrického plánu č. 46193537 – 2/2022 vyhotoveného Ing. Juraj Karolčík, Veterná 157/4, Námestovo, zo dňa 18.01. 2022, zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN 600/14 zastavaná plocha o výmere 36 m2 , pre Blaženu Žuffovú rod. Puchľovú, trvale bytom Oravská Jasenica za cenu 39,65 €/m2 , čo predstavuje celkom 1.427,4 €.                                                   b) zapísaná na LV č. 2145 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo E-KN 5002/4 – zastavaná plocha o výmere 87 m2 a to len tú jej časť, ktorá na základe geometrického plánu č. 46193537 – 2/2022 vyhotoveného Ing. Juraj Karolčík, Veterná 157/4, Námestovo, zo dňa 18.01. 2022, zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN 600/11 zastavaná plocha o výmere 13 m2 pre p. Blaženu Žuffovú rod. Puchľovú, nar. , trvale bytom Oravská Jasenica za cenu 39,65 €/m2 , čo predstavuje celkom 515,45 €.  Odôvodnenie predaja: Pozemky p. č. 600/14 a 600/11 kupujúca dlhodobo užíva ako predzáhradku, má ich ohradené plotom, tvoria celok s jej záhradou okolo rodinného domu a pre obec sú v súčasnej dobe nevyužiteľné.  – na schválenie
 7. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba objektu: Múzeum Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici“ a poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
 8. Zámer prenájmu nehnuteľností pozemkov p.č.  608/2, 608/3, 1368/8, 3650/5 ,v súlade s § 9a odst.8 písm e, ako prípad hodný osobitného zreteľa p. F. Brontvajovi a Margite Brontvajovej, bytom Oravská Jasenica 31
 9. Zámer zámeny pozemku 3405/2 o výmere 481 m2 vo vlastníctve obce oravská Jasenica za pozemky p.č. 1048/58 o výmere 364 m2 a p.č. 1048/58 o výmere 138 m2 vo vlastníctve Miloš Gracík, Oravská Jasenica ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.8 písm e.
 10. Kúpa pozemku p.č. KNC 814/6 o výmere 600 m2 od SPF Bratislava.
 11. Žiadosť základnej školy s mat. školou o príspevok
 12. Žiadosť o nájom pozemku pre samoobslužný automat na predaj sviečok
 13. Informácie starostu obce
 14. Interpelácia poslancov OZ
 15. Záver

       

 

                                                                                   Ing. Karol Graňák v .r.

                                                                                   starosta obce

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva je v súlade s ustanovením par. 12 ods.4 citovaného zákona je verejné.       

Prílohy

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce - Návrh

Zásady_majetokobce_na schvaľovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 566,6 kB

Oznámenie o cene SPF

Oznámenie o cene_NO_Obec Oravská Jasenica k. ú. Oravská Jasenica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,08 kB
Dátum vloženia: 8. 9. 2023 14:35
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 9. 2023 14:53
Autor: Správca Webu

Aktuality

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Investície a projekty

Užitočné linky